השער לנדלן ולמסים בישראל


עמוד השער  |  אודות האתר  |  אודות העורך  |   הרשמה למגזין  |  כתוב לנו                 

לכסיקון מושגים ומונחים בנדל"ן
ובשמאות מקרקעיןÓ


ירמיהו אלוני - מהנדס בניין M.Sc. ושמאי מקרקעין


לכסיקון זה מוגן על ידי זכויות יוצרים, ואין להעתיק אותו או כל חלק ממנו
הלכסיקון פורסם בספר שמאות מקרקעין בישראל בהוצאת אוריאן


לכסיקון עברי-אנגלי

א ומדן

Estimate

אומדן עלות

Cost Estimating

אומדן שווי/ערך

Valuation

אוצרות טבע

Natural Resources

אורך חזית (בפוט)

Front Foot

אורך חיים כלכליים

Economic Life

אורך חיים שבו הנכס יהיה שימושי

Useful Life

אזור מגורים

Residential Zone / Area

אזור מסחרי

Commercial Zone

אזור תעשיה

Industrial Zone

אחוזי בניה

Building to Land Ratio

אחסנה

Storage

אי התאמה (בבניה או שימוש לסביבה)

Nonconformity

איחוד חלקות

Plottage

אינטרס חלקי

Fractional Interest

אינטרס חלקי או מחולק

Divided Interest

אריח/ים

Tile(s)בהתאם לשווי

Ad Valorem

בטון דרוך

Pre stressed Concrete

בטון טרום / טרומי (אלמנטי בטון טרומי)

Pre cast Concrete

בטון מזוין

Reinforced Concrete

ביוב / מערכת ביוב

Sewage, Sewage System

ביקוש

Demand

ביקוש פוטנציאלי

Potential Demand

ביקוש צפוי

Potential Demand

בית דירות

Apartment Building

בית משותף (מגורים)

Condominium

בלאי פיסי

Physical Deterioration

בלאי פיסי ניתן לתיקון

Physical Curable Deterioration

בלאי פיסי שאינו ניתן לתיקון

Physical Incurable Deterioration

בלאי, בליה

Deterioration

חידוש, עיצוב מחדש

Remodeling

בניה מחדש

Reconstruction

בניין מגורים

Residential Building

בניין מסחרי

Commercial Building

בניין משרדים

Office Building

בעלות מלאה

Title In Fee

בעלות מלאה

Fee Simpleגדר

Fence

גוש

Block

גידול ההון העצמי

Capital Gain

גידול תוספת שווי

Appreciation

גיל מבנה אפקטיבי - צפי ליתרת שימוש

Effective Age

גישה

Access

גישות השומה

Appraisal Approaches

גישת ההכנסה או גישת היוון ההכנסות

Income Approach

גישת ההשוואה או גישת שווי שוק

Sales Comparison Approach

גישת ההשוואה או גישת שווי שוק (להערכה)

Market Data Approach

גישת החילוץ (של אחד ממרכיבי השווי)

Residual Technique

גישת היוון ההכנסות

Capitalization Approach (British)

גישת העלויות

Cost Approach

גישת העלויות

Summation Approach

גישת השוק (להערכה)

Market Data Approach

גרט (יתרת המבנה בתום תקופת חיים פיסיים, או תכנוניים, או כלכליים)

Salvageד ו-משפחתי

Party Wall

דו-משפחתי

Two-Family, Two-Family House

דו-משפחתי

Semidetached

דו"ח (חוות דעת) השומה

Appraisal Report

דו"ח ישימות (כלכלית או אחרת)

Feasibility Report

דחוי (חוב)

Deferred (debt)

דייר

Tenant

דירה

Apartment

דירת דופלקס

Duplex

דמי אחזקה

Operating Expenses

דמי הסכמה (דמהסכ"מ)

 

דמי חכירה ראשוניים (דח"ר)

Advanced Lease Payment

דמי חכירה שנתיים (דח"ש)

Annual Lease Payment

דמי שכירות (חוזיים) עודפים (מעל השוק)

Excess Rent

דמי שכירות כלכליים/ראויים

Economic Rent

דמי שכירות ראויים

Market Rent

דמי שכירות ראויים

Rental Valueה גיל הממשי של הנכס או הגיל ההיסטורי או כרונולוגי של הנכס

Actual Age

הון (הון עצמי)

Capital

הון עצמי

Equity

הוצאות

Expenses

הוצאות תחזוקה

Operating Expenses

החזר הון שנתי להשקעה

Capital Expense

החזר השקעה בקו ישר

Straight Line Recapture

החזר חוב בתשלומים או החלק בתשלום ההחזר התקופתי להקטנת הקרן

Amortization

החזר עבור השקעות וכיו"ב

Reimbursement

היוון (היוון הכנסות)

Capitalization

היוון ישיר לערך נוכחי (הכנסה נטו)

Direct Capitalization

היוון, ערך נוכחי

Capitalize

היוון תשואה

Yield Capitalization

היטל השבחה

Improvement Levy

היצע

Supply

הכנסה (מנכס)

Income

הכנסה ברוטו

Gross Income

הכנסה ברוטו מנכס (לאחר הפחתת הכנסה עקב אי השכרה)

Effective Gross Income

הכנסה נטו לפני מס

Net Operating Income

הכנסה עודפת (יתרה) מעל לשוק

Excess Income

הכנסה עודפת (מעל השוק)

Surplus Income

הכנסה צפויה (פוטנציאלית) מנכס בתפוסה מלאה

Potential Gross Income

הכנסה שנתית (תקופתית) קבועה מנכס

Annuity

הכנסה שנתית (תקופתית) קבועה משולמת בתחילת השנה/תקופה

Annuity In Advance

המפקיע - הגורם המפקיע

Condemnor

הערכה

Estimate

הערכה (רשמית) למיסוי

Assess

הערכה (רשמית) לצורך מיסוי

Assessment

הערכה וניתוח נכס לצורכי לקוח ולמטרותיו (לא חייב באומדן כספי)

Evaluation

הערכה לצורך מס

Assessment

הערכת זכות בנכס (זכות חוכר או מחכיר)

Fractional Appraisal

הערכת חלק מהנכס (הקרקע ללא המבנה)

Fractional Appraisal

הערת אזהרה

Easement(s)

הערת אזהרה

Caveat Warning

הפקעה לצורכי ציבור

Condemnation

הפקעה לצורכי ציבור

Eminent Domain

הפקעה לצורכי ציבור

Expropriation (British, Canadian)

הפקעת יתר (המתחייבת מצורת החלקה)

Excess Condemnation

השבחה בגין איחוד חלקות

Plottage Value

השבחה שאינה מתאימה לנכס ו/או לסביבתו

Unbalanced Improvement

השבחה של הנכס

Improvement

השבחות במוחכר (בוצעו עלי ידי החוכר)

Leasehold Improvements

השבחות בנכס שבוצעו ע"י הדייר ועל חשבונו

Tenant’s Improvements

השבחת חסר

Under Improvement

השבחת יתר

Over Improvement

השבחת קרקע (פיסית)

Land Improvements

השווי ברצועות/מסדרונות קרקע, לצד כבישים, פסי רכבת וכיו"ב

Across The Fence Value (ATF)

השווי המוערך

Appraisal Value

השווי המוערך לצורך מיסוי

Assessed Value

השימוש הטוב והיעיל ביותר

Highest and Best Use

התאמות בשיטות השומה השונות לחישוב השווי בהשוואה לנתונים הקיימים

Adjustments

התאריך הקובע לשומה או תאריך ביצוע השומה

Appraisal Date

התאריך הקובע לשומה או תאריך ביצוע השומה

Date of Appraisalז כויות אוויר (לבניה מעל גג או נכס או אתר או זכות טיסה מעל אתר)

Air Rights

זכויות בניה הניתנות להעברה מאתר (מגרש) לאתר

Transferable Development Rights

זכויות בנכס מקרקעין

Real Property

זכויות בעלות בנכס

Equitable Ownership

זכויות מים (השקיה)

Water Rights

זכות או אינטרס בנכס

Estate

זכות בעלות מלאה

Fee Simple

זכות בעלים או חוכר בנכס המוחכר

Leasehold Estate

זכות בעלים במוחכר

Leased Fee Estate

זכות גישה

Access Right

זכות דרך, זכות גישה

Right of Access

זכות דרך, זכות מעבר

Right of Way

זכות חוכר

Leasehold

זכות חלקית (בנכס)

Fractional Interest

זכות חלקית (בנכס)

Partial Interest

זכות שימוש (דיירות) לכל החיים

Life Tenant

זכות שימוש

Easement

זכות שימוש לכל החיים

Life Interest

זכיינות

Concessionח בילת הזכויות המלאה

Property, Full Bundle of Rights

חדר מדרגות

Staircase

חווה חקלאית

Ranch

חוות דעת שמאית

Appraisal Report

חוזה חכירה

Lease Contract

חוכר

Lessee

חזית לקו המים

Water Front

חטיבת קרקע

Tract of Land

חיים (אורך) כלכליים

Economic Life

חכירה

Lease

חכירה

Long-term Lease

חכירה חוזרת (בדרך כלל המחכיר מהחוכר עצמו)

Leaseback

חכירה תמורת אחוז מההכנסות של העסק

Percentage Lease

חלקה

Parcel

חלק מהנכס המוערך

Fractional Property

חנות

Store

חנות אחת בשרשרת חנויות, לא החנות הראשית

Branch Store

חניון (ציבורי)

Parking Area

חפירה (באתר בניה)

Excavation

חקלאות אינטנסיבית

Extensive Farming

חקר שוק, ניתוח שוק

Market Analysisטיח

Plasterיחס הכנסה נטו לברוטו (המשלים של יחס הוצאות)

Net Income Ratio

יסוד (לבניין)

Foundation

יעוד לשדה תעופה וסביבתו

Airport Zoning

יעודי קרקע ספציפיים

Exclusive Zoning

ישימות (כלכלית או אחרת)

Feasibility

יתרון כלכלי

Leverage or Economic Leverageכדאיות השקעה

Investment Analysis

כופל

Multiplier

כופל 'גס' (להכנסה)

Gross Income Multiplier

כלונס / כלונסאות

Pile(s)ליווי פיננסי - שיטת מימון בניה קבלנית

Construction Loanמאזן כספי

Balance Sheet

מבני ציבור

Public Facilities

מבני ציבור

Public Utilities

מבני ציבור, מבנים ציבוריים

Public Utility Property

מבנים או מטעים מחוברים לקרקע

Fixture(s)

מגרש

Lot

מגרש חניה

Parking Area , Parking Lot

מדרכה

Pavement

מוניטין

Goodwill

מחוברים (מבנים, מטעים) לקרקע

Fixture(s)

מחוברים חיצוניים (פרגולה, רמפת העמסה)

Exterior Fixture(s)

מחוברים, מבנים, השקעות קרקע שבוצעו בקרקע

Improvements

מחוברים, מבנים, השקעות שבוצעו בקרקע

Appurtenance(s)

מחיר

Price

מחיר מכירה (בפועל)

Sale Price

מחיר מכירה באילוץ (חיסול)

Liquidation Price

מחיר ששולם בפועל בעסקה ספציפית

Market Price

מחכיר

Lessor

מטרד

Nuisance

מיזוג אוויר (מערכת)

Air-conditioning System

 

מילון מונחים ומושגים בנדל"ן טרמינולוגיה מקצועית (1)

Appraisal Terminology and Handbook - American Institute of Real Estate Appraisers

מילון מונחים ומושגים בנדל"ן טרמינולוגיה מקצועית(2)

Real Estate Appraisal Terminology - American Institute of Real Estate Appraisers, Revised Edition

מינהל מקרקעי ישראל - מ.מ.י.

Israel Land Institute

מיקום

Location

מכירה באילוץ (חיסול)

Liquidation Sale, Execution Sale

מלון דירות

Apartment Hotel

ממוצע

Average

ממוצע משוקלל

Weighted Average

ממוקם

located

מס בהתאם לשווי הנכס

Ad Valorem Tax

מס שבח

Betterment Tax

מסבך (בד"כ מפלדה בגגות מבני תעשיה)

Truss

מעלית

Elevator(am) / Lift (brit)

מקבל זכות

Grantee

מקדם

Coefficient

מקרקעין (קרקע ומחוברים)

Real Estate

מרכז מסחרי

Commercial Center

מרצפה/ות

Tile(s)

מרתף

Cellar, Basement

משכיר

Renterנגישות

Accessibility

נותן זכות

Grantor

ניצול (של קרקע)

Intensity

ניצול בניה

Building Land Ratio

ניצול הקרקע לגובה

Height Density

ניתוח כדאיות השקעה

Investment Analysis

נכס (כלשהו)

Property

נכס (כסף, מקרקעין ואח')

Asset

נכס דלא ניידי

Real Estate

נכס מוחכר

Leased Fee

נכס ממשי, פיסי

Physical Assets

נכס מקרקעין

Real Estate

נכס מקרקעין (אפשרי)

Real Property

נכס/ים ממשי/ים

Tangible Property

נכסי דניידי

Personal Property

נכסי הכנסה

Income Property

נכסי ציבור

Institutional Property

נכסי ציבור (ממשלה)

Public Domain Land

נכסים (בעיקר ציבוריים) קבועים (בתי חולים, בתי יראה, מוסדות דת, מוסדות לימוד)

Fixed Assets

נכסים בבעלות הציבור

Institutional Property

נכסים יחודיים

Special Purpose Property

נכסים לא מוחשיים (מוניטין, זכיינות, טובת הנאה כלכלית מנכס)

Intangible Assets

נכסים לא מוחשיים (מוניטין, זכיינות, טובת הנאה כלכלית מנכס)

Intangible Property

נכסים להשוואה לצורך שומה או השוואות בנכסים

Comparables

נכסים לשימוש יחודי (מוזיאון, בי"ס, בתי יראה)

Special Purpose Property

נכסים מניבים

Income Property

נכסים/גורמים ציבוריים

Institutional Propertyסחירות

Marketability

סיכום השומה

Appraisal Summary

סמטה

Alley

ספר שמאות מקרקעין - של איגוד שמאי המקרקעין בארה"ב - M.A.I.

The Appraisal of Real Estate - American Institute of Real Estate Appraisersעד מומחה

Expert Witness

עדות מומחה

Expert Testimony

עיצוב מחדש ותיקון פחתים

Remodeling

עיקרון שווי (אחד מהם) ערך נוכחי של הנאות עתידיות

Present Worth of Future Benefits

עיקרי השומה הכלליים

Valuation Principles

עלויות/הוצאות ישירות

Direct Cost

עלות

Cost

עלות אחזקה

Operating Expenses

עלות ההשבחות

Cost of Betterments

עלות החלופה, עלות התחליף

Replacement Cost

עלות היסטורית (לפי ספרי הנה"ח)

Historical Cost

עלות הקמה של נכס זהה (תעתיק)

Reproduction Cost

עלות הקמת תעתיק בהפחתת ערך הפחת

Reproduction Cost Less Depreciation

עלות חידוש הנכס

Cost of Remodeling

עלות חידוש, שיפוץ

Renovation Cost

עלות לפי הרישום בספרי החשבונות

Book Cost

עלות נכס חליפי

Replacement Cost

עלות נכס תעתיק זהה

Cost of Reproduction

עלות פיתוח

Development Cost

עלות תחליפית

Replacement Cost

עלות תיקונים בנכס

Cost of Repairs

עלות תקורה

Overhead

עלות/יות עקיפות

Indirect Cost(s)

עמוד/ים

Column, Pillar

עסק חי (שווי, הערכה)

Going Concern

עקרון ההיצע והביקוש

Principle of Supply and Demand

עקרון החליפיות (תחליף)

Principle of Substitution

עקרון השימוש הטוב והיעיל ביותר

Highest and Best Use

עקרון התאימות

Principle of Conformity

עקרון החליפיות

Principle of Substitution

עקרון התחרותיות

Principle of Competition

עקרון התרומה

Principle of Contribution

עקרונות השומה הכלליים

Valuation Principles

ערך (בעיקר בהתייחס לנכסי ציבור)

Worth

ערך (שווי) רגשי

Sentimental Value

ערך גרט

Salvage Value

ערך המטרד

Nuisance Value

ערך חליפי בשוק

Exchange Valueפ חת (כלכלי)

Obsolescence

פחת (פונקציונלי)

Obsolescence

פחת בשווי

Depreciation

פחת הנכס הרשום בספרי הנה"ח

Book Depreciation

פחת כלכלי

Environmental Obsolescence

פחת כלכלי - הנובע מהשתנות תנאים סביבתיים, אורבניים, כלכליים ואח', שאינם נוגעים ו/או תלויים בנכס עצמו

Economic Obsolescence

פחת מואץ

Accelerated Depreciation

פחת מצטבר

Accrued Depreciation

פחת עתידי וודאי בנכס

Future Depreciation

פחת פונקציונלי או פחת עקב תכנון מיושן

Functional Obsolescence

פחת פיסי

Physical Deterioration

פחת פיסי או פחת עקב גיל

Physical Deterioration

פיצויי נזקים

Compensable Damages

פיצוי ראוי להפקעה

Just Compensation

פיתוח לקרקע

Improvements to Land

פיתוח קרקע

Land Improvements

פנוי, לא מאוכלס

Vacant, Vacancy

פרדס

Orchardצפיפות יח"ד ליחידת שטח

Density Zoneקולונדה - שדרת עמודים לאורך מבנה

Colonnade

קומה (בבניין)

Storey

קומה תחתונה בבניין, מרתף, חלקית או מלא מתחת פני הקרקע

Basement

קומפילציה - צירוף של תוכנית על גבי תוכנית

Compile

קונה זהיר וסביר

Prudent Buyer

קורה (בקונסטרוקציית בניין)

Beam

קורת/ות בטון דרוך

Pre Stressed Beam(s)

קיבולת (בניה)

Capacity

קרן החזר לחידוש (נכס/השקעה)

Sinking Fund

קניון

Mall

קרקע חקלאית

Farm Land, Agriculture Land

קרקע ללא פיתוח

Unimproved Land

קרקע עם פיתוח

Improved Land

קרקע ציבורית (ממשלתית)

Public Domain Land

קרקע ריקה ופנויה

Vacant Landרווח

Profit

רווח מעל הממוצע באותו ענף (רווח יתר - לעניין מוניטין)

Excess Profit

רווח לא סביר, מוגזם, לא מוצדק, (מעל לסביר, למקובל ולצפוי לקבל)

Windfall Profit

רכיב/ים

Component(s)

רעף/רעפים

Shingle(s), Tile(s)שווי

Value

שווי "לפני" ושווי "אחרי"

Value Before and After

שווי בבעלות מלאה

Fee Ownership

שווי בבעלות מלאה

Fee Simple Estates

שווי בבעלות מלאה

Title in Fee

שווי בשימוש

Value in Use

שווי דחוי

Deferred Value

שווי המיוחס לנכס הפיסי

Tangible Value

שווי הנכס כפי שמופיע בספרי הנה"ח

Book Value

שווי זכויות חוכר

Lessee's Interest

שווי זכויות מחכיר

Lessor's Interest

שווי יתר / עודף (מעל הראוי)

Surplus Value

שווי לביטוח

Insurance Value

שווי מוגדל עקב איחוד חלקות

Plottage Value

שווי מוניטין

Goodwill Value

שווי מכירה באילוץ

Liquidation Value

שווי נוכחי של הנאות עתידיות

Present Worth of Future Benefits

שווי נוכחי של ערך דחוי

Capitalized Value

שווי סובייקטיבי

Subjective Value

שווי ספקולטיבי

Potential Value

שווי ספקולטיבי

Speculative Value

שווי עסק חי

Going Concern Value

שווי פוטנציאלי

Potential Value

שווי פנימי עצמי ריאלי של הנכס, מתייחס לרכיב הפיסי של הנכס

Intrinsic Value

שווי רגשי, לא אובייקטיבי

Sentimental Value

שווי שוק

Fair market Value

שווי שוק

Market Value

שווי חילופי (במונחי כסף)

Exchange Value

שווי שיורי

Residual Value

שווי/ערך של חלק לא פיסי של נכס

Intangible Value

שווי תחליף

Replacement Value

שווי תעתיק זהה

Reproduction Value

שוכר

Hirer, Renter

שומה למטרת רכישה/הפקעה

Acquisition Appraisal

שומה סופית

Reconciliation

שומת מקרקעין

Appraisal

שוק

Market

שוק של קונים (מחירים יורדים)

Buyer's Market

שטח ברוטו הניתן להשכרה

Gross Leasable Area, Rentable Area

שטח ברוטו

Gross Area

שטח גדול מהרגיל בסביבה

Excess Land, Excess Area

שטח מסחרי

Commercial Area

שטח פרטי פתוח

Private Open Space

שטח ציבורי (ש.צ.פ.)

Public Lands

שטח ציבורי להנאת הציבור

Common Property

שטחי ציבור

Public Areas

שיחזור (מבנים)

Restoration, Reconstruction

שיטות/גישות השומה

Appraisal Methods

שיטת ההשוואה (הישירה), גישת ההשוואה

Comparison Method

שיטת הערך השיורי (לקרקע)

Land Residual Technique

שיטת שומה "לפני ואחרי" (הפקעה)

Before and After Value Method

שימור (מבנים ישנים)

Restoration

שימוש הסביר ביותר

Most Probable Use

שימוש לא מתאים

Nonconformity

שימוש רווחי ביותר למשקיע

Most Profitable Use

שימושי קרקע (לפי תקנות)

Land Uses

שימושים מגוונים

Multiple Use

שיעבוד

Encumbrance

שיעור ההחזר של הלוואה/השקעה

Rate of Return

שיעור ההיוון

Capitalization Rate

שיעור הניצול לבניה

Land to Building Ratio

שיעור/אחוז להחזר השנתי

Annual Percentage Rate

שיעורו של אחוז לחישוב עלות הלוואה

Rate of Interest

שיערוך

Revaluation

שיערוך - הערכה מחדש

Re-evaluation

שיערוך (בעיקר למיסוי)

Reassessment

שכירות במחיר שוק ראוי

Market Rent

שכירות ראויה

Rental Value

שכירות תמורת אחוז מההכנסות של העסק

Percentage Rent

שכר טרחה

Fee

שמאי

Appraiser

שרידות

Durabilityתאריך קובע לשומה

Date of Appraisal

תיאוריית חבילת הזכויות

Bundle of Rights Theory

תהליך השומה

Appraisal Process

תוכנית איחוד וחלוקה

Merging and Redivision Plan

תוכנית אב

Master Plan

תוכנית בניה

Building Scheme

תוכנית בניין עיר

Town Plan

תוכנית חלוקה

Redivision Plan

תועלת/הנאת הציבור

Public Good

תוצאת השומה, מסקנת השומה

Conclusion of Value

תזרים מזומנים

Cash Flow

תחזית (הכנסות)

Forecasting

תחליף (נכס חליפי)

Replacement

תעתיק (של נכס)

Reproduction

תקורה

Overhead

תקנות תוכנית בניין עיר

Town Plan Regulation(s), Zoning Regulation(s)

תקנות שימושי קרקע בתוכנית בניין עיר

Land Uses Regulation(s)

תקרה

Ceiling

תקרה מוגבהת במרכז מבנה המאפשרת חדירת אור

Atrium

תשואה (מנכס מהשקעה)

Rate of Return

תשואה (תשואה מנכס מניב)

Yield

תשואה להשקעה

Investment Yield

תשריט חלוקה

Redivision Scheme

תת חלוקה

Subdivision