הפטור ממס שבח לדירת מגורים

המחבר: הנריק רוסטוביץ

עורכת: סיגלית ג'רבי עו"ד

הדין והפסיקה לאוגוסט 1997

הוצאת אוריאן, 1997

ניתן לרכוש את הספר תמורה 100 ש"ח (כולל מע"מ) טלפון 03-5167111

ISBN 965-458-0055

* * *


כל הזכויות שייכות להוצאה

הפורמט אינו כולל הערות שוליים

מותר להוריד קובץ זה, להדפיסו, ולעשות בו שימוש לא מסחרי


חזרה לאתר

 

 

הנריק רוסטוביץ

 

 

מס שבח מקרקעין

דירת מגורים

 

 

 

 

 

עורכת - סיגלית ג'רבי עו"ד

 

 

 

 

 

 

הדין והפסיקה לאוגוסט 1997

 

הוצאת אוריאן * תל-אביב * התשנ"ז1997-

Henryk Rostowicz

 

Land Appreciation Tax

Apartment's Tax Haven

 

 

 

Editor - Sigalit Gerbi Advocate

 

 

 

 

 

©

כל הזכויות שמורות להוצאה

הודפס בדפוס חמד בע"מ

אלול התשנ"ז - ספטמבר 1997

שיווק

אוריאן שרותי ניהול בע"מ

ת"ד 29210 ת"א 61291

טל' 03-5626333 פאקס 03-5626222

מהדורה חמישית 1997

מסת"ב 965-458-005-5 ISBN

 

 

 

 

וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם

(שמות א' י"א)

 

 

מבוא

הפטור ממס שבח מקרקעין לדירת מגורים הוא מקלט המס הנפוץ ביותר בקרב כל שכבות האוכלוסייה בישראל. רווחת בציבור הדעה, כי מכירה של דירה פטורה ממס שבח, אלא שהדרך אל הפטור המיוחל עוברת בלבירינט של סעיפי חוק רבים, ומי שאינו בקי בשביליו עלול לאבד את דרכו. קבלת פטור ממס שבח במכירה של דירת מגורים הריהו כמרוץ משוכות, ועל מנת לקבל את הפטור המיוחל, יש לעבור את כל המשוכות בהצלחה. הנכשל במעבר של משוכה אחת נכשל במרוץ כולו.

בשנת 1980 תוקן חוק מס שבח מקרקעין, ואת מקומה של "דירת היחיד" תפסה "דירת המגורים". פסקי דין רבים פרשו מונח "חדש" זה, ובטרם תמה המלאכה, נוסף בפברואר 1997 המונח: "דירת מגורים מזכה". שורה של תיקוני חקיקה שינו את תנאי הפטור, ועיקר מטרתם הייתה לצמצם את היקף הפטור, שלדעת נציבות מס הכנסה איפשר מקלט מס בלתי נאות לנישומים רבים, שהלכו והיו למתוחכמים בחלוף השנים וברבות פסקי-הדין. תיקוני החקיקה גרמו לחוסר בהירות משפטית, ויצרו מבוכה בקרב הציבור, המבקש להחליף את דירתו חדשות לבקרים.

ספר זה הוא חלקו הראשון של חיבור כולל בדיני מס שבח מקרקעין, והוא מיועד לפרקליטים המייעצים ללקוחותיהם, ולכל אדם המבקש ללמוד את רזי הפטור ממס שבח לדירת מגורים. הספר עוסק בכל תיקוני החקיקה עד ליום הוצאתו ובדין שקדם להם, ובכרך השני הובאו כמאה פסקי הדין העוסקים בסוגיות הפטור. עשיתי כמיטב יכולתי לבאר ביאור מלא וברור את שבילי הלבירינט הלזה, ולשם כך עלי לבקש הן את סבלנותו של הקורא והן את תשומת לבו. סבלנותו דרושה לבדיקת פרט זה או אחר, העלולה להיראות מייגעת מדי, ותשומת לבו דרושה להבנת דבר שאולי יישאר סתום במידת-מה על אף הביאור השלם ביותר שיש בכוחי לבארו. אני מוכן להסתכן מעט בהטלת שעמום, ובלבד שהדברים יהיו ברורים, אך גם לאחר כל מאמצי להבהירם, עניין שהוא מופשט ביותר מעצם טיבו - עלול בכל זאת להישאר סתום במידת-מה.

הנריק רוסטוביץ

 

הקדמה למהדורה ראשונה

 

מס שבח מקרקעין הינו, כידוע, מס שחל על רווחי הון הנובעים ממכירת מקרקעין, ומבחינה שיטתית מקומו לצד המסים החלים על רוחי הון אחרים, כהגדרתם בפקודת מס הכנסה. אך המחוקק המנדטורי, אשר הנהיג בארץ לראשונה את מס ההכנסה בשנת 1941, נמנע מהטלת מס זה, ורק אחרי קום המדינה החלו השלטונות לטפל בו. כבר בשנת 1949 ראה אור החוק הראשון של מדינת ישראל הדן בהטלת המס - והוא חוק מס שבח מקרקעים תש"ט1949-. היה זה חוק בלתי מתוחכם שקל היה לעקפו, והכל הבינו שיש להוסיף לו "שיניים" כדי להפכו למס יעיל שיצדיק את גבייתו. דבר זה הושג בשנת 1963 כשנחקק חוק מס שבח מקרקעין תשכ"ג1963-, ועם חקיקתו הפך המס לממשי, ואולי אף מכביד במידת מה. אך גם חוק "משוכלל" זה לא נשאר במתכונתו הראשונה במשך זמן רב. התפתחות חיי המשפט והכלכלה העלתה מדי פעם בעיות חדשות, ולשאלות נוספות נדרשו פתרונות חדשים ונוספים; וכך אירע שמאז נחקק החוק של שנת 1963 נתווספו עליו לא פחות מ13- תיקונים, ובהם גם תיקונים מרחיקי לכת אשר הפכו את החוק, שמלכתחילה היה מסובך למדי, למסובך עוד יותר. בהתפתחות זאת נטלו את חלקם, בנוסף על המחוקק, גם בתי המשפט לדרגותיהם, ובסופו של הדבר נוצא גוף נכבד של הוראות והלכות אשר הבנתם, והשימוש בהם, אינם מן הקלים.

כל העוסק בענייני מיסוי של עסקות מקרקעין, נתקל בוודאי בקשיים שבאיסוף ובלימוד החומר הדרוש לביצוע תפקידו. בא ספרו זה של ה' רוסטוביץ כדי לעזור לו ולהקל עליו את מלאכתו - ובכך חשיבותו. ה' רוסטוביץ מנסה לראשונה לרכז תחת "גג אחד" את החוק העיקרי ואת התיקונים שנעשו בו, כשהמפתח ערוך לפי סדר הסעיפים - כל סעיף ותיקוניו השונים לצדו, בצירוף הפניה לפסיקה המתייחסת לאותו סעיף. זה מפתח משובח שחסרונו הורגש זה זמן רב, והשימוש בו יחסוך למעונינים שעות מרובות של עבודה וטרחה. זהו הישג נאה לכשעצמו, ואני תקווה שהמחבר הנכבד לא יקפא על שמריו וידאג, מדי פעם, לעדכון מתאים של הספר, על מנת שיישמרו גם בעתיד יעילותו וערכו ככלי עזר חשוב למשפטן ולציבור כולו.

שלמה אשר

 

 

קיצורים

 

חוק מס שבח - חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג1963-

תיקון מס' 6 - חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ה1975-

תיקון מס' 8 - חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 8), התש"מ1980-

תיקון מס' 34 - חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 34), התשנ"ז1997-

תיקון מס' 36 - חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 36), התשנ"ז1997-

הוראת שעה - חוק מס שבח מקרקעין (פטור במכירת דירת מגורים)

(הוראת שעה), התשנ"ב1992-

פקודת מס הכנסה - פקודת מס הכנסה (נוסח חדש)

חוק המקרקעין - חוק המקרקעין, התשכ"ט1969-

פסקי דין כרך א - פסקי דין שפורסמו בכרך הפסיקה של ספר זה

חיימובסקי - תמציות של פסקי דין במס שבח מקרקעין ערוכים

על-ידי חיימובסקי ורוסיינסקי

עמ"ש - ערר מס שבח

ע"א - ערעור אזרחי

 

 

 

 

 

תוכן העניינים

 

 

פרק 1 מבוא 39

פרק 2 הגדרת "דירת מגורים" 85

פרק 3 חזקת "התא המשפחתי" 187

פרק 4 יחידות השומה 211

פרק 5 התנאים המוקדמים לקבלת פטור ממס 243

פרק 6 הפטור הראשון 269

פרק 7 הפטור השני 295

פרק 8 הפטור השלישי 345

פרק 9 הפטור הרביעי 359

פרק 10 הפטור החמישי 375

פרק 11 הפטור השישי 387

פרק 12 סייג לפטור בדירה שנתקבלה במתנה 415

פרק 13 פטור מוגבל כשהמחיר מושפע מאפשרות לבנייה נוספת 463

פרק 14 פטורים נוספים 521

פרק 15 הפטור ב"הוראת השעה" 555

פרק 16 הפטור בעסקת קומבינציה 583

 

נספחים ומפתחות

רשימת פסקי הדין בכרך הפסיקה 613

מראי מקום של חקוקים עיקריים 623

חקיקה - סעיפים נבחרים 625

מפתח חקיקה 637

מפתח פסיקה אלפא-ביתי 645

מפתח פסיקה לפי סדר השנים 656

מפתח ספרים ומאמרים 666

ביבליוגרפיה 667

 

 

 

 

תוכן עניינים מפורט

 

פרק 1 מבוא 39

§ 101 ראשית דבר 43

§ 102 ההיסטוריה של הפטור לדירת מגורים 44

1. הנוסח המקורי משנת 1963 44

2. תיקון מס' 6 משנת 1975 45

3. תיקון מס' 8 משנת 1980 45

4. תיקון מס' 24 משנת 1992 46

5. תיקון מס' 25 משנת 1992 46

6. תיקון מס' 32 משנת 1995 46

7. תיקון מס' 34 משנת 1997 46

8. הוראת השעה משנת 1992 47

§ 103 מיני הפטור 47

1. הפטור האמיתי 47

2. הפטור המדומה 48

3. אופי הפטור 48

§ 104 נטל השכנוע נטל הראיה וסדר הטיעון 50

1. חובת ההוכחה 50

2. נטל השכנוע בזכאות לפטור ממס 50

3. הדיון בפני המנהל 51

4. הדיון בפני ועדת הערר 51

5. נטל השכנוע ונטל הראיה בדין האזרחי הכללי 52

6. נטל השכנוע ונטל הראיה בערר מס שבח 53

מקרה "כגן" 55

מקרה "סבן" 57

מקרה "קאופר" 60

הלכת "שניאור" 62

הלכת "גרנרייך" 63

מקרה "יהלום" 66

7. סדר הטיעון 70

§ 105 מניעות 71

1. קביעה נוגדת הנוגעת לשומת הרכישה 71

2. בעלות לצורך מיסים 73

3. מעמד שומת הרכישה 74

4. הצהרה סותרת 75

5. תוקפם של "פרה-רולינג" והוראות נוהל 76

תוקפו של "פרה רולינג" 77

מקרה "מעברי" 78

תוקפן של הוראות הנוהל 79

6. העלאת טענה חדשה בשלב הסיכומים בערר 82

7. העלאת טענה חדשה בערעור 83

פרק 2 הגדרת "דירת מגורים" 79

§ 201 מבוא 91

1. התחולה הגיאוגרפית של חוק מס שבח 91

הטלת מס שבח באזור 92

גבולותיו של האזור ושטחי הרשות הפלסטינית 94

2. חמשת התנאים ל"דירת מגורים" 95

§ 202 התנאי הראשון - דירה או חלק מדירה 96

1. יחידת שומה 96

2. המבחן הפיזי לצורך קביעת יחידות השומה 97

הלכת "פרידמן" 98

הלכת "הייבל" 99

3. מבחני הייעוד והרישום לצורך קביעת יחידת השומה 99

4. מכירת דירה ליותר מקונה אחד 102

הלכת "נסל" 102

הלכת "ארליך" 103

§ 203 התנאי השני - שבנייתה נסתיימה 104

1. המבחן החוזי 105

2. המבחן הפונקציונלי 105

3. עסקה מלאכותית 111

מקרה "גלוגובסקי" 111

מקרה "יעקב" 114

4. פיצול התמורה 117

§ 204 התנאי השלישי - בבעלותו או בחכירתו של יחיד 117

1. בעלות וחכירה 118

2. המונח "יחיד" 120

3. מכירה בידי מנהל עזבון 122

מקרה "ילין" 125

התיקון בחוק משנת 1993 127

4. פעולה באיגוד שדינה כמכירת זכות במקרקעין 128

§ 205 התנאי הרביעי - החלופה הראשונה: משמשת למגורים 129

1. מיועדת למגוריו של בעל הדירה 130

2. מעמדה של דירה ריקה 132

§ 206 התנאי הרביעי - החלופה השנייה: מיועדת למגורים לפי טיבה 133

מקרה "קאופר" 134

1. דירה ששינתה יעודה - המבחן האובייקטיבי 136

הלכת "בטאט" 139

הלכת "גולן" 140

הלכת "מילר" 142

מקרה "קמהולץ" 147

2. דירת נופש 149

3. בניין ששינה ייעודו לדירה 150

4. יעוד לעניין מס רכישה 150

§ 207 התנאי החמישי - מלאי עסקי 151

§ 208 דירת מגורים מזכה 152

1. מבוא 152

דברי ההסבר להצעת החוק 153

2. התנאי הראשון - דירת מגורים 154

3. התנאי השני - הדירה שימשה בעיקרה למגורים 154

"שימוש למגורים" - הדמיון והשוני למונח "דירת יחיד" 154

משמעות הביטוי "בעיקרה" 158

"בעיקרה" - מבחן השטח 158

"בעיקרה" - מבחן העיקר והטפל 158

"בעיקרה" - מבחן הזמן והתקופה 159

"בעיקרה" - יחידות שומה 159

נפקות החלופה השנייה של התנאי הרביעי להגדרה

"דירת מגורים" 160

4. ברירת תקופות השימוש המזכות 160

5. החלופה הראשונה - ארבע חמישיות מהתקופה

שבשלה מחושב השבח 161

התקופה שבשלה מחושב השבח - "יום הרכישה" 161

התקופה שקדמה ליום הקובע 164

6. החלופה השנייה - ארבע השנים שקדמו למכירה 165

התקופה שקדמה ליום הקובע 166

7. החזקה של דירה ריקה 167

דירה שחלקה ריק וחלקה משמש למטרה אחרת 168

§ 209 היום הקובע 168

1. החלופה העיקרית של "היום הקובע" 169

2. דחיית היום הקובע לשנים 1998 ו1999- 170

התנאים לדחיית היום הקובע 171

3. דחיית היום הקובע ליום 1.1.99 173

4. שבע החלופות של היום הקובע 174

§ 210 דירה שנהרסה 175

1. הייעוד והשימוש למגורים 175

הלכת "הייבל" 177

2. הטעם הכלכלי 179

הלכת "שוורץ" 180

3. מטרת הבעלים 181

4. תחולתו של פטור בארנונה לבניין שנהרס או ניזק

על "דירת המגורים" 183

5. הוראות הביצוע 185

פרק 3 חזקת "התא המשפחתי" 193

§ 301 מבוא 191

§ 302 תחולת החזקה על בני משפחתו של המוכר 192

1. תחולת החזקה על בני זוג 192

2. תחולת החזקה על ילדיהם של בני הזוג 194

3. השפעת נישואין, גירושין וקטין שבגר על תחולת החזקה 195

נישואין וגירושין 195

קטין שבגר או נישא 196

עמדת נציבות מס הכנסה 196

§ 303 הנפקות של חזקת התא המשפחתי 198

1. הנפקות לעניין "מכירת כל הזכויות" 198

2. הנפקות לעניין "הפטור הראשון" 198

3. הנפקות לעניין "הפטור השני" 199

הנפקות לעניין "דירה יחידה" 199

הנפקות לעניין "תקופת הצינון" 200

הנפקות לעניין "חלקו של המוכר" בדירה הנמכרת 201

4. הנפקות לעניין "הפטור השלישי והרביעי" 201

5. הנפקות לעניין "הפטור החמישי" 202

6. הנפקות לעניין "הפטור השישי" 202

הוראות הביצוע של נציבות מס הכנסה 203

7. הנפקות לעניין מכירה שהתבטלה 204

8. הנפקות לעניין מכירה הטעונה אישור בית משפט 205

קטין ופסול דין 206

מנהל עיזבון 207

כונס נכסים ומפרק 208

נפקות התא המשפחתי לעניין "יום המכירה" 208

פרק 4 יחידות השומה 211

§ 401 מבוא 215

§ 402 מניין יחידות השומה 216

1. יחידות שומה בחוקי מס שונים 216

2. יחידות שומה בחוק מס שבח מקרקעין 218

3. סוגיית השומה הקודמת 218

§ 403 הנפקות של יחידות השומה 221

1. הנפקות להגדרת "יחידת מגורים" 221

התנאי הראשון: "דירה או חלק מדירה" 221

התנאי השני: "שבנייתה נסתיימה" 221

התנאי השלישי: "והיא בבעלותו של יחיד" 221

התנאי הרביעי: "מיועדת למגורים לפי טיבה" 222

התנאי החמישי: מלאי עסקי 222

2. הנפקות לתנאי של מכירת כל הזכויות 222

3. הנפקות לעניין הפטור הראשון 223

4. הנפקות לעניין הפטור השני 223

5. הנפקות לעניין הפטור השלישי 224

6. הנפקות לעניין הפטור הרביעי 224

7. הנפקות לעניין הפטור החמישי 225

8. הנפקות לעניין הפטור השישי 225

9. הנפקות לעניין סעיף 49ו 225

10. הנפקות לעניין סעיף 49ז 226

הנפקות לעניין משק חקלאי כמשמעו בסעיף 49ז(ב) 227

§ 404 השיטות לקביעת יחידות השומה 229

הלכת "פלדמן" 229

הלכת "שוורץ" 230

הלכת "פרידמן" 230

מקרה "קאופר" 231

הלכת "רושגולד" 234

מקרה "ניסנוב" 237

הלכת "נסל" 237

הלכת "ארליך" 240

מקרה "לשם" 241

פרק 5 התנאים המוקדמים לקבלת פטור ממס 243

§ 501 מבוא 247

§ 502 התנאי המוקדם הראשון - מכירת כל הזכויות 248

1. השפעת התא המשפחתי על "מכירת כל הזכויות" 250

2. ביטול סעיף 10 לחוק מס שבח 251

3. יחידות השומה 251

§ 503 התנאי המוקדם השני - בקשת המוכר 253

1. זהותו של מבקש הפטור 254

2. הדין שקדם לתיקון מס' 34 לחוק 255

ברירת תשלום המס 255

שומה עצמית 259

3. חובת המנהל 260

4. הארכת מועדים 261

5. אופן הגשת הבקשה לפטור ממס שבח 263

§ 504 שלילת פטור לדירה בבניין להשכרה 264

§ 505 שלילת פטור לזכות במקרקעין שנתקבלה אגב פירוק איגוד 265

1. התנאים לשלילת הפטור 266

2. ברירת החיוב במס 267

פרק 6 הפטור הראשון 269

§ 601 מבוא 273

§ 602 הפטור הראשון - אחת לארבע שנים 274

§ 603 תנאי הפטור 275

1. השפעת עסקה שנתבטלה על תקופת הצינון 276

הלכת "קציר" 277

הלכת "זמר" 279

2. השפעת התא המשפחתי על תקופת הצינון 282

3. עסקה מלאכותית 283

4. מועד מכירת הדירה הקודמת 285

5. השפעת פטור שניתן לפי "הוראת השעה" 286

§ 604 מכירות שאינן נלקחות בחשבון 286

1. מכירות שחוק מס שבח אינו חל עליהן 286

2. מכירות פטורות שנקבעו בסעיף 49ב 287

מתנה לילד או לבן זוג 287

מתנה פטורה על פי סעיפים 60 או 61 289

מכירה פטורה לפי סעיפים 64 65 67 69 או 70 289

מכירה פטורה לפי פסקה 49ב(5) 290

מכירות פטורות לפי פסקות 49ב(3) ו49-ב(4) 290

3. מכירות אחרות 291

4. מניין המכירות שאינן נלקחות בחשבון 292

5. תכנון החבות במס שבח 293

פרק 7 הפטור השני 295

§ 701 מבוא 301

§ 702 הגדרת המונח "דירה יחידה" 302

1. תקופת הצינון ל"דירה היחידה" 302

2. השפעת עירוב המונחים על מניין הדירות 303

3. השפעת התחולה הטריטוריאלית על מניין הדירות 303

מניין הדירות באזור ביום המכירה 303

מניין הדירות באזור בארבע השנים שקדמו למכירה 304

הצעת החוק ודברי ההסבר 305

הוראות הביצוע של נציבות מס הכנסה 305

הרחבת התחולה הטריטוריאלית על מי

שאינו "אזרח ישראלי" 306

4. השפעת התא המשפחתי על מניין הדירות 306

5. השפעת מועד סיום הבנייה על מניין הדירות 307

מקרה "פלוריאן" 308

מקרה "גלוגובסקי" 309

6. השפעת עסקה שנתבטלה על מניין הדירות 311

הלכת "קציר" 312

הלכת "זמר" 314

7. השפעת נסיבות רכישת הדירה על מניין הדירות 316

8. השפעת סוגיית "יחידות השומה" על מניין הדירות 317

9. יום הרכישה של דירה שנתקבלה בירושה 318

§ 703 חזקת "דירת מגורים יחידה" 319

1. השפעת עירוב המונחים על מניין הדירות 320

2. תחולת הרישא על דירות שהיו למוכר בארבע

השנים שקדמו למכירה 320

3. סוגי הדירות שאינן כלולות במניין הדירות 321

דירת מגורים שנרכשה כתחליף לדירה הנמכרת

בשנה שקדמה למכירה 321

דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני 1.1.97 322

חלקו של המוכר בדירה הוא פחות מ25%- 323

4. השפעת התא המשפחתי על מניין הדירות 326

5. השפעת מועד סיום הבנייה על מניין הדירות 327

הלכת "שוורץ" 327

6. תחולת החזקה על דירות אחדות 329

§ 704 חזקת "דירת מגורים נוספת" 330

1. תיקון מס' 34 לחוק מס שבח 331

2. תכונותיה של "הדירה הנוספת" 331

3. דירה המשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה 332

4. זכויות באיגוד במישרין או בעקיפין

של 25% לפחות בבעלות בדירה 333

מהן "זכויות באיגוד" 334

5. השפעת התא המשפחתי על מניין הדירות 334

§ 705 תנאי הפטור השני 335

1. התנאי הראשון - "דירה יחידה" 336

2. התנאי השני - תקופת צינון של 18 חודש 336

תקופת צינון בין שני פטורים "לפי פסקה זו" 337

השפעת פטורים שונים על תקופת הצינון 338

כיצד מונים 18 חודש 339

3. התנאי השלישי - חלקו של המוכר בדירה הוא 25% או יותר 339

השפעת התא המשפחתי על חלקו של המוכר בדירה 340

4. התנאי הרביעי - דירה שהושכרה בשכירות מוגנת

לפני 1.1.97 341

5. המורכבות של הפטור השני 342

6. תכנון החבות במס שבח 343

פרק 8 הפטור השלישי 345

§ 801 מבוא 349

1. השפעת הפטור השלישי על הפטור הראשון 350

§ 802 תנאי הפטור השלישי 350

1. מכירת פחות ממחצית דירה 351

2. החלק הנמכר בדירה התקבל בשלמותו מההורה של המוכר 351

3. ההורה היה זכאי לפטור ממס אילו היה עדיין בעל הדירה 352

4. השפעת התא המשפחתי על הפטור השלישי 353

5. ההלכות המשפטיות בסוגיית הפטור השלישי 354

הלכת "סמואל" 355

§ 803 מעמדו של הפטור השלישי לעומת הוראת סעיף 49ו 358

פרק 9 הפטור הרביעי 359

§ 901 מבוא 363

1. השפעת הפטור הרביעי על הפטור הראשון 364

§ 902 תנאי הפטור הרביעי 364

1. מכירת פחות ממחצית דירה 365

2. החלק הנמכר בדירה התקבל בירושה 365

3. המוכר לא מכר בפטור ממס דירה אחרת

שקיבל באותה ירושה 366

4. השפעת התא המשפחתי על הפטור השלישי 366

5. ההלכות המשפטיות בסוגיית הפטור הרביעי 367

מקרה "יעקב" 369

מקרה "שיטנברג" 372

פרק 10 הפטור החמישי 375

§ 1001 מבוא 379

§ 1002 תנאי הפטור החמישי 381

1. התנאי הראשון - מכירה של דירת מגורים מזכה שקיבל

המוכר בירושה 381

2. התנאי השני - היורש הוא בן זוג או צאצא של המוריש

או בן זוגו של צאצא של המוריש 382

בן זוגו של המוריש 382

צאצא של המוריש ובן זוגו של הצאצא 384

3. התנאי השלישי - לפני פטירתו היה המוריש בעלה

של דירת מגורים אחת בלבד 384

4. התנאי הרביעי - אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר

את הדירה היה נהנה מפטור ממס 384

5. השפעת התא המשפחתי על הפטור החמישי 386

 

פרק 11 הפטור השישי 387

§ 1101 מבוא 391

§ 1102 תנאי הפטור השישי 393

1. התנאי הראשון - הדירה הנמכרת היא דירת מגורים מזכה 393

2. התנאי השני - המוכר הוא תושב ישראל 393

3. התנאי השלישי - המוכר מכר דירה ראשונה בפטור ממס

לפי פרק זה בשנים עשר החודשים שקדמו למכירה נשוא

הפטור 394

כיצד מונים 12 חודשים 395

4. התנאי הרביעי - השווי של הדירה הראשונה ושל הדירה

הנמכרת ביחד, אינו עולה על מליון ומאתים אלף שקלים 396

5. התנאי החמישי - המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה

השניה או ירכוש בשנה שלאחר מכירתה "דירה אחרת"

שמחירה הוא 75% לפחות ממחיר שתי הדירות שנמכרו 398

עיתוי רכישת "הדירה האחרת" 398

הגדרת "הדירה האחרת" כמשמעה לעניין מס רכישה 399

מקרה "מנדל" 401

מיקומה של "הדירה האחרת" 404

מחירה של "הדירה האחרת" 405

6. התנאי השישי - המוכר לא נהנה בעבר מהפטור השישי 406

§ 1103 השפעת התא המשפחתי על הפטור השישי 406

1. השפעת הפטור השישי על חברי התא המשפחתי 407

הוראות הביצוע של נציבות מס הכנסה 408

§ 1104 פטור למשפחה גדולה 409

1. בני משפחה הסמוכים על שולחנו של המוכר 409

מקרה "אוליאל" 411

2. תנאי הפטור למשפחה גדולה 412

פרק 12 סייג לפטור בדירה שנתקבלה במתנה 415

§ 1201 מבוא 419

§ 1202 עדיפות סעיף 49ו על סעיפים 49ב ו49-ה 420

§ 1203 מהי מתנה 421

1. מתנה ומכר ללא תמורה 421

2. הרחבת המונח "מתנה" 424

הלכת "לידור" 424

3. מקור הכסף ששימש לרכישת הדירה 427

הלכת "בן אאיס" 430

הלכת "שניאור" 432

מקרה "סבן" 434

הלכת "גרנרייך" 436

4. שווייה של המתנה 441

§ 1204 הצהרה מחייבת 442

מקרה "מובטדי" 443

§ 1205 יום תחילתה של תקופת הצינון 445

1. היום בו קיבל המוכר "דירה" במתנה 445

הלכת "גולדשמידט" 445

עיתוי מתנה 447

2. היום בו הפך המוכר לבעל הדירה 447

3. היום בו החל המוכר לגור בדירה "דרך קבע" 449

מקרה "סילברה" 451

הוראת המעבר 452

כללים למגורי קבע 454

4. היום בו מלאו למוכר 18 שנה 454

מקרה "מוזס" 455

מקרה "מעברי" 457

§ 1206 שש תקופות הצינון 460

1. תכנון החבות במס שבח 461

פרק 13 פטור מוגבל כשהמחיר מושפע מאפשרות

לבנייה נוספת 463

§ 1301 מבוא 467

1. תיקון מס' 6 468

2. תיקון מס' 8 468

מקרה "פרוט" 469

3. תיקון מס' 34 474

"יהיה המוכר זכאי, על פי בקשתו שתוגש במועד

ההצהרה לפי סעיף 73" 474

4. תיקון מס' 36 475

5. "המקל והגזר" בסעיף 49ז 476

§ 1302 סוגיית יחידות השומה 477

1. פיצול פיזי-אופקי ופיצול רעיוני -אנכי 481

הלכת "נסל" 482

הלכת "ארליך" 485

2. כללי הפיצול הפיזי-אופקי 486

§ 1303 התנאי להחלת סעיף 49ז(א) 488

1. התנאי הראשון - זכויות בנייה בלתי מנוצלות 488

2. התמורה הושפעה מזכויות הבנייה הבלתי מנוצלות 489

§ 1304 פיצול התמורה בעסקת "קומבינציה" 491

הלכת "ברקאי" 491

הלכת "יוניזדה" 493

§ 1305 הפיצול הרעיוני של התמורה 495

1. שווי של זכות פלונית 496

2. דרכי קביעת השווי 497

מקרה "עזריאל" 499

מקרה "ברנדל" 503

3. שווי הפרטיות 504

4. חישוב השווי בהלכת "בטאט" 504

יישום דרך חישוב הפטור 506

מקרה "גיטלמן" 506

מעמדה של דרך החישוב ב"בטאט" 508

5. אופן קביעת שווי דירות הפטור 511

§ 1306 הפטור המרבי של "כפל השווי" והפטור המזערי 513

1. הפטור המרבי של כפל השווי 514

2. הפטור המזערי 515

3. עדכון תקרות הפטור המרבי של כפל השווי

ושל הפטור המזערי 515

4. ארבע קבוצות השווי של דירת המגורים 516

§ 1307 הפיצול במשק חקלאי 516

פרק 14 פטורים נוספים 521

§ 1401 מכירת דירה בידי עיזבון וחלוקת נכסי עיזבון בין יורשים 525

1. המצב המשפטי לפני תיקון מס' 24 לחוק 527

חלוקת נכסי עיזבון 527

הזכות לקבלת פטור ממס במכירת דירת מגורים 529

הלכת "שפייר" 531

2. תיקון מס' 24 לחוק מס שבח 535

ביטול הלכת "שפייר" 535

הנישום במכירת נכסי עיזבון 536

הפטור לדירת מגורים במכירה על-ידי עיזבון 536

יום הרכישה ושווי הרכישה 537

חובת ההצהרה ותשלום המס 537

חלוקת נכסי העיזבון בין היורשים 537

§ 1402 מכירת דירה אגב גירושין 539

1. הצעת חוק מס שבח - העברה אגב גירושין 540

§ 1403 פטור במכירת דירה לידוע בציבור 542

§ 1404 פטור לתשלומי איזון 544

1. המכירה ו"תשלומי האיזון" בחוק המקרקעין 546

2. תנאי הפטור לתשלומי איזון 547

התנאי הראשון - זהות המוכר 548

התנאי השני - זהות הקונה 548

התנאי השלישי - אופי הממכר 548

התנאי הרביעי - אופי התמורה 549

התנאי החמישי - שווי המכירה 549

§ 1405 פטור למוסדות ציבור 551

§ 1406 פטור ל"דמי מפתח" בדירה המשמשת למגורים 552

פרק 15 הפטור ב"הוראת השעה" 555

§ 1501 פרשנות והגדרות 559

1. אימוץ מונחים 559

2. מדד מחירי הדירות 560

3. התקופה הקובעת 561

§ 1502 הפטור ממס 561

1. ברירת הפטור ותשלום המס 562

§ 1503 סייגים לפטור 563

1. הסייג הראשון - שתי דירות 563

תקופת הצינון 564

מכירת שתי דירות בפטור ממס 564

מקרה "ברוכוב" 565

2. הסייג השני - פטור חלקי 567

הפירוש התחבירי 568

כוונת המחוקק 568

3. הסייג השלישי - דירה חדשה 568

4. הסייג הרביעי - דירה חדשה ופטור חלקי 569

§ 1504 חיוב חלקי 569

1. פטור חלקי בדירה ראשונה 570

שווי המכירה 571

תקופת הצינון 571

שיעור הפטור החלקי 572

2. פטור חלקי בדירה שנייה 572

תקופת הצינון 573

שווי המכירה 574

שווי מכירתן הכולל של שתי הדירות 574

שווי המכירה של הדירה הקודמת 575

שיעור הפטור החלקי 576

3. תקרת המס בפטור חלקי 577

§ 1505 פטור משולב 577

1. השפעת סעיף 49א(ב) 578

2. השפעת סעיף 49ז 579

§ 1506 מכירות חייבות 579

1. דירה שנתקבלה ללא תמורה 579

2. מכירת שלוש דירות 580

3. קבלת פטור חלקי 580

4. סייגי הפטור 581

§ 1507 אופי המס 581

פרק 16 הפטור בעסקת קומבינציה 583

§ 1601 מבוא 587

§ 1602 התנאי המוקדם לפטור ממס שבח בעסקת קומבינציה 588

1. ברירת הפטור 590

2. פטור חלקי ממס שבח 591

§ 1603 שווי המכירה בעסקת קומבינציה 592

1. האבחנה בין "מכר מלא" ל"מכר חלקי" 593

הלכת "ברקאי" 593

2. שווי המכירה בעסקת קומבינציה בה לא מבוקש פטור ממס 596

שומה בשיטת העלויות 596

שומה בשיטת החילוץ 596

תשלומי חובה של המוכר המשולמים על-ידי הקונה 599

היוון התמורה הדחויה 600

בחינת המהות הכלכלית של העסקה 600

3. שווי המכירה בעסקת קומבינציה בה מבוקש פטור ממס 601

הלכת "יוניזדה" 601

מקרה "ניסנוב" 602

4. צורת חישוב שווי המכירה 604

§ 1604 הפטור ממס שבח בעסקת קומבינציה 605

1. מקרה בו כדאי לקבל פטור ממס 606

2. מקרה בו לא כדאי לקבל פטור ממס 606

3. השפעת הוראות סעיף 49ז על עסקת קומבינציה 607

4. מס הרכישה בעסקת קומבינציה 607

§ 1605 עסקות משותפות עם קבלן 608

1. השווי לצורך מס ערך מוסף 609