היטל השבחה

המחברים: הנריק רוסטוביץ, פנחס גלדקוב, אריה קמיל, אביהו פרידמן

עריכה: סיגלית ג'רבי עו"ד

עריכה לשונית: שרה ורד

הוצאת אוריאן, 1996

* * *


כל הזכויות שייכות להוצאה

מותר להוריד קובץ זה, להדפיסו, ולעשות בו שימוש לא מסחרי

 

 

 

 

הנריק רוסטוביץ * היטל השבחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

הנריק רוסטוביץ

 

 

פנחס גלדקוב אריה קמיל אביהו פרידמן

עורך-דין שמאי מקרקעין שמאי מקרקעין

 

 

 

 

 

 

היטל השבחה

 

 

 

 

 

 

 

עורכת - סיגלית ג'רבי עורכת-דין

עריכה לשונית - שרה ורד

 

 

 

 

מהדורה ראשונה

הדין והפסיקה לספטמבר 1996

 

הוצאת אוריאן * תל-אביב * תשנ"ז1996-

 

'

 

Henryk Rostowicz

 

Pinhas Gladkov Arie Kamil Avihu Friedman

Assessor Assessor Advocate

 

 

 

 

BETTERMENT LEVY

 

 

 

 

Editor - Sigalit Gerby Advocate

Linguistical Editor - Sara Vered

 

C

כל הזכויות שמורות להוצאה

הודפס בדפוס חמד בע"מ

כסלו התשנ"ז - נובמבר 1996

ה פ צ ה

אוריאן שרותי ניהול בע"מ

ת"ד 29210ת"א 61291

טל' 03-6760666 פאקס 03-5102257

מהדורה ראשונה - 1996

מסת"ב 965-458-003-9 ISBN

 

'

 

 

 

וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם

(שמות א' י"א)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבוא

 

התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה נחקקה בשנת 1981, היא חקיקת מס דלה ביותר, ורב בה הנסתר על הנגלה. לתוספת השלישית מלאו ט"ו שנים, ולמרות זאת יצאו מתחת ידם של בתי-המשפט רק כמאה פסקי-דין. מיעוט הפסיקה נעוץ בכך, שמרבית המחלוקות בתחום זה מגיעות להסדר מוסכם בין שמאי המקרקעין, ומקצתן מסתיימות בהחלטת השמאי המכריע.

הפסיקה והמאמרים מקיפים מעט מזער ממאות הסוגיות המשפטיות, העולות מהתוספת השלישית. ספר זה מנסה להקיף לראשונה את כל הסוגיות של היטל ההשבחה, ולהאיר נושא משפטי ופיסקאלי זה. שמאי המקרקעין אמונים על הכנתן של השומות, הנדרשות לביצועו של החוק, והם חלוקים בדעותיהם לגבי סוגיות שמאיות מובהקות. הספר מציג את עקרונות השומה ואת האסכולות הנפוצות בסוגיות השמאיות השנויות במחלוקת, אך אינו מתיימר לצדד בגישה שמאית כזו או אחרת.

בחלקו השני של הספר מובאים כל החיקוקים הרלוונטיים, רשימת הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה, דוגמה של הודעת שומה ומפתחות שונים. בכרך השני מובאים פסקי הדין העוסקים בהיטל השבחה, ורובם רואים אור בפעם הראשונה. מטרתו של הספר היא לתת בידי הקורא את המידע והעזרים הדרושים ללימוד הדין וליישומו.

רבים סייעו בידי. שותפי, עורך-הדין פנחס גלדקוב, תרם מרעיונותיו המקוריים לספר. עורכת-הדין שרון חזום ליקטה את פסקי-הדין. עורכת-הדין סיגלית ג'רבי שקדה על לימוד המאמרים וערכה את הספר. שרה ורד היתה אמונה על ההגהה הלשונית. שופטים, עורכי-דין ושמאי מקרקעין רבים נענו, ושלחו לנו את פסקי-הדין שלא פורסמו.

תודה מיוחדת אני חב לשמאי המקרקעין אריה קמיל, מנהל מדור היטל השבחה בעירית תל אביב-יפו, ולשמאי המקרקעין אביהו פרידמן, מחבר המחקר "פטורים בהיטל השבחה". קמיל ופרידמן ליוו אותי במסירות במשך שנתיים ימים במלאכת הכתיבה, התמודדו בבעיות הנובעות מהחקיקה הדלה, ושזרו בין דפי הספר את הידע בשמאות מקרקעין ואת ניסיונם העשיר - ידע ונסיון, אשר בלעדיהם לא היתה מתאפשרת כתיבתו של ספר זה.

 

הנריק רוסטוביץ

חלקי הספר

 

 

מבוא

חלק ראשון

אזכור מראי מומות של פסקי-דין, ראשי תיבות וקיצורים

תוכן עניינים

תוכן עניינים מפורט

14 פרקי הספר

חלק שני

נספחים ומפתחות

 

דוגמה של הודעת שומה

רשימת הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה

רשימת פסקי-הדין בכרך פסיקה א

רשימת החיקוקים המובאים בספר

חיקוקים בהיטל השבחה 719

מפתח חקיקה

מפתח פסיקה לפי סדר השנים

מפתח פסיקה אלפביתי לפי שמות משפחה 783

מפתח ספרים ומאמרים

 

פסקי דין

כרך א

מבוא

רשימה אלפבתית של פסקי-הדין

רשימת פסקי-הדין לפי מספר ההליך

פסקי דין של בית המשפט העליון

פסקי דין של בית המשפט המחוזי

פסקי דין של בית משפט השלום

 

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

חלק ראשון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אזכור מראי מקומות של פסקי-דין

בספר מאוזכרים פסקי-דין של כל הערכאות המשפטיות, ואין הערות שוליים. תחילה מובא תיאור ההליך בראשי תיבות ולאחריו מספרו של התיק. שמות הצדדים מודגשים באות מובלטת, ובדרך כלל מובא רק שם המשפחה של בעלי הדין. כאשר צד להליך כולל מספר יחידים, מובא שם משפחתו של בעל הדין הראשון בלבד. בפסקי-דין רבים הצד להליך הוא: הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה של רשות מקומית פלונית או של מרחב תכנון פלמוני. אזכור שמה קוצר ל"וועדה מקומית פלונית". לאחר מכן מופיע מראה המקום של פסק הדין.

פסקי-דין, הדנים במישרין בהיטל השבחה, מובאים במלואם בכרך הראשון של הפסיקה, ולכן לאחר אזכור שמות הצדדים לא מובא מראה המקום. יש פסקי-דין שלא פורסמו, ולכן אין מראה מקום. יש פסקי דין, שלא אוזכר מראה המקום, ואשר עוסקים בארנונה עירונית. רובם פורסמו בספר ארנונה עירונית הוצאת אוריאן מהדורה רביעית. להלן מוצגות דוגמאות של שני אזכורים:

ע"א 85/288 רוזנברג נ' מנהל מס שבח, פ"ד מא(3) 556.

ע"ה 91/19753 גולדברג נ' הוועדה המקומית הרצליה.

 

 

ראשי תיבות וקיצורים

בספר נעשה שימוש בראשי תיבות, בקיצורים ובכינויים הבאים -

"התוספת השלישית" - חוק התכנון והבניה התשכ"ה1965-, התוספת השלישית.

"תקדין" - פסקי דין המופיעים בתקליטור בהוצאת תקדין.

ע"ה - ערעור היטל השבחה.

"קובץ מאמרים" - קובץ מאמרים בהיטל השבחה של לשכת שמאי המקרקעין.

"חיימובסקי" - קובץ תקצירים של פסקי-דין של מס שבח מקרקעין בעריכת עו"ד עמיצור חימובסקי ודב רוסינסקי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

תוכן עניינים

 

 

 

פרק 1 - מבוא 45

פרק 2 - הגדרות שונות

פרק 3 - תחולת החוק

פרק 4 - הנישומים בהיטל השבחה

פרק 5 - אירוע המס - מעשה השבחת המקרקעין

פרק 6 - סכום היטל ההשבחה

פרק 7 - פטורים והנחות

פרק 8 - פטור לדירת מגורים לאדם ולקרובו

פרק 9 - הטלת היטל ההשבחה

פרק 10 - מועד תשלום היטל ההשבחה

פרק 11 - שומה אחרת והליכי השומה המכרעת

פרק 12 - תקיפת היטל ההשבחה בבתי-המשפט

פרק 13 - גביית היטל ההשבחה

פרק 14 - שונות

 

 

 

'

תוכן עניינים מפורט

 

 

פרק 1 - מבוא0; 45

# 101 ראשית דבר 49

1. תולדות היטל ההשבחה

2. מטרתו של היטל ההשבחה

# 102 מס והיטל 52

1. דמי השתתפות

2. מבנה חוקי המס

א. נושא המס - הנישום 53

ב. נשוא המס - האובייקט 53

ג. אירוע המס - מועד יצירת החבות 53

ד. מועד תשלום המס 54

ה. סכום המס 54

ו. פטורים והנחות 55

ז. שומת המס 55

ח. השגה וערר 55

ט. חובת הצהרה 56

י. דרכי גבייה 56

# 103 תקפו של הסכם לתשלום היטל השבחה 57

1. ביטול שומת ההיטל והקטנתה

התניית שומה בשומה של נישום אחר 59

2. מחילת חובות

3. הפחתת הפרשי הצמדה וריבית

4. דחיית תשלומים

5. עובדות מוסכמות

6. תקפו של הסכם בגין היטל שטרם הוטל

הבטחה שלטונית 65

# 104 השתק ומעשה בית דין 67

 

1. הטלת היטל בגין השבחות שונות

2. תביעה אזרחית וגבייה מנהלית

3. כוחו המחייב של פסק-דין

4. כוחה המחייב של הצהרה

5. השתק ומניעות

# 105 השבת תשלומים שנגבו ביתר

או שנגבו שלא כדין 74

1. תשלום מחמת אילוץ

תשלום לצורך קבלת אישור לרישום מקרקעין 76

2. תשלום מחמת טעות

3. עשיית עושר ולא במשפט

4. השבת תשלום חובה שאין חבים בו

מקרה "רייניץ" 82

# 106 חקיקה רטרואקטיבית 85

מקרה "סוטין" 86

# 107 דרכי פרשנות 88

1. השוואה בין שני סעיפי חוק

2. השוואה עם חיקוקים אחרים

3. הוראה כללית והוראה מיוחדת

4. הדין המהותי ודיני המיסוי

5. פירוש דווקני

פירוש לטובת הנישום 94

6. פירוש לשוני והגיוני

הפרשנות המילולית 96

לשון בני אדם 98

פירוש הגיוני 99

7. מטרת החקיקה וכוונת המחוקק

תכלית החוק 99

תוכן כלכלי בחוקים פיסקאליים 101

כוונת המחוקק 103

8. החקיקה השיפוטית

העדרן של תקנות 105

9. הזיקה בין היטל השבחה

לדין המהותי ולחוקי מס אחרים

הזיקה לחוק המקרקעין 105

 

הזיקה לחוק מס רכוש וקרן פיצויים 105

הזיקה לחוק מס שבח מקרקעין 105

10. סוף דבר

 

פרק 2 - הגדרות שונות 77

# 201 מבוא 111

# 202 חכירה לדורות 111

1. בעלות

# 203 קרוב 112

# 204 שמאי מקרקעין 114

# 205 תכנית 114

1. סוגי התכניות למיניהן

תכנית מתאר ארצית 115

תכנית מתאר מחוזית 115

תכנית מתאר מקומית 115

תכנית מפורטת 116

2. תכניות שאינן נחשבות כ"תכנית"

תכנית בינוי 120

3. נפקות ההגדרה

# 206 זכות במקרקעין 123

1. זכות לבעלות במסגרת טבלת הקצאה

ואיחוד וחלוקה

 

פרק 3 - תחולת החוק 88

# 301 מבוא 129

# 302 הטריטוריה והעיתוי 129

 

 

1. תחולת החוק בישראל

הדין באזור 130

2. יום תחילת החוק

# 303 מקרקעין הנמצאים בתחום תכנית 132

1. מקרקעין הגובלים עמו

הפירוש המילולי 133

הפירוש הכלכלי 133

# 304 תכנית שאושרה לא יותר

משש שנים קודם תחילתו 134

1. הנישום בהיטל

2. תחולה רטרואקטיבית

או הגובלים עמו 136

3. הסייגים להחלת תחולה רטרואקטיבית

הסייג הראשון - רציפות הבעלות 137

הסייג השני - מימוש זכויות הבנייה 137

# 305 זכויות שנתקבלו מכוח דין

ובהעברה ללא תמורה 138

 

פרק 4 - הנישומים בהיטל השבחה 155

# 401 מבוא 147

# 402 בעל המקרקעין 148

1. זכויות אובליגטוריות

העברת זכויות 150

הסכם למכירת זכות במקרקעין 150

הנישום בהעברת זכות אובליגטורית 151

2. הקושי ופתרונו

# 403 חוכר לדורות 152

1. חכירה לדורות

2. הנישום בהחכרת חלק מהזכויות ובהעברתן

 

הנישום בהחכרת חלק מהזכויות 157

הנישום בהעברת חלק מהזכויות 158

3. חבות הבעלים בהיטל ההשבחה

של מקרקעין מוחכרים

חובת התשלום וזכות השיפוי 159

4. שיעור השיפוי

השפעת יתרת תקופת החכירה על שיעור השיפוי 160

העברת הבעלות במקרקעין מוחכרים בחכירה לדורות 161

השפעת זכויות החכירה על שיעור השיפוי 161

ניכוי היטל השבחה מדמי הסכמה לבעלים 162

התרשלות החוכר 163

מעמדה של הוועדה המקומית בשיפוי החוכר 163

# 404 מינהל מקרקעי ישראל 164

1. מעמדו של מחזיק במקרקעי ישראל

חוכר לדורות 166

השפעת סכום היטל ההשבחה על דמי היתר 166

2. מחזיק מכוח הסכם פיתוח

הלכת "קנית" 167

מקרה "חיל השקעות" 170

מקרה "ינוב" 171

מקרה "לוינשטיין" 173

3. רצף הזכויות בקרקע

# 405 בעלים וחוכר מכוח דין ומכוח מתנה 175

1. העברת זכויות במקרקעין מכוח דין

ירושה 176

יחסי ממון בין בני זוג 177

איחוד וחלוקה 177

הפקעה 178

צו רישום בית משותף 179

2. העברת זכויות במקרקעין שאינן מכוח דין

3. העברה ללא תמורה

# 406 הנישום בגין תכנית שקיבלה תוקף לפני החוק 180

1. הנישומים בהשבחות בתקופת שש השנים

הבעלים הרשום

 

החוכר הרשום 183

חוכר המשנה הרשום 184

היורשים 184

המחזיק במקרקעין של נעדר 185

נעבר המחזיק, הזכאי להחזיק, הנהנה והזכאי

לקבל הכנסה או רווחים 185

מחזיק במקרקעי המדינה 187

המדינה כמחזיק 187

אפוטרופוס, סוכן, מיופה כוח, מוציא לפועל

של צוואה, כונס נכסים, מפרק, ונאמן 188

ריבוי נישומים 189

# 407 שותפים במקרקעין 190

1. מקרקעין משותפים

2. בית משותף

3. הסכם שיתוף

4. שותפות בין בעלי מניות

# 408 נישום מכוח הסכם 192

1. התחייבות הקונה לשאת בהיטל ההשבחה

# 409 הטלת היטל ההשבחה 195

1. הנפקות לקביעת זהות הנישום

פשיטת רגל ופירוק 196

 

פרק 5 - אירוע המס - מעשה השבחת המקרקעין 197

# 501 מבוא

# 502 אישור תכנית

1. תכניות שאינן נחשבות כ"תכנית"

2. תכנית מפורטת

3. פעילות תכנונית שאינה השבחה

תכנית בינוי

 

 

תכנית לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת

שעה), התש"ן1990-

# 503 מתן הקלה 207

1. החיוב בהיטל השבחה בגין הקלה

שניתנה ולא מומשה

# 504 התרת שימוש חורג

1. החיוב בהיטל השבחה בגין שימוש חורג

שניתן ולא מומש

# 505 מתן היתר בנייה לפי תכנית שטרם אושרה

1. מתן היתר בנייה לפי סעיף 78

2. מתן היתר בנייה לפי סעיף 97א

# 506 אישור תשריט חלוקה

# 507 בנייה שאינה על פי תכנית

# 508 מועד החבות בהיטל השבחה

1. תחולת מועד החבות בפירוק חברה

מקרה "חברה ישראלית למתכת מתוחה"

2. תחולת מועד החבות על שומת המקרקעין

3. תחולת מועד החבות על החיוב בהצמדה

4. תחולת מועד החבות על פטורים מסויימים

 

פרק 6 - סכום היטל ההשבחה 217

# 601 מבוא

# 602 נקודות המוצא של המצב הקודם

1. תכנית שאושרה לפני 1 ביולי 1975

מקרקעין שאינם בתחום הריבונות

 

 

2. היום בו הפך הנישום לבעלים רשום

או לחוכר רשום

הלכת "קנית"

3. מתן היתר בנייה

הלכת "רבאון"

4. תכנית שלא קיבלה תוקף

5. תכניות שאושרו בזו אחר זו

תשלום היטל השבחה

תכנית משביחה ותכנית שאינה משביחה

תכנית משביחה ותכנית גורעת

תכניות שאושרו לפני 1.7.1975

תכניות שאושרו מיום 1.7.1975 ועד 30.6.1981

היתרי בנייה לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

פטורים

פשיטת רגל, פירוק, הסדר נושים וכינוס נכסים

6. סופיות השומה

7. החלטה מנהלית של הוועדה המקומית

# 603 היום הקובע

1. יום תחילת התכנית

מקרה "גבריאלוב"

2. יום אישור ההקלה

3. יום אישור השימוש החורג

# 604 שווי במצב קודם

1. השפעת תכנית שלא אושרה

על שווי במצב קודם

2. השפעת הכרזות על שווי במצב קודם

3. רציפות המס

# 605 שווי במצב חדש

1. התחשבות בהפקעה

הפקעה צפויה

הפקעה עודפת

# 606 השבחה 253

 

 

1. עליית שוויים של מקרקעין

מקרה "קרית אתא"

מקרה "עבדול כרים"

מקרה "אדלר"

מקרה "סי אנד סאן"

מקרה "מנור"

מקרה "ג'רוסלם הומס"

# 607 גורמים המשפיעים על סכום ההשבחה

1. שווי במצב קודם על פי תכנית ועל פי נוהג

הלכת רבאון

2. השפעת הציפייות על סכום ההשבחה

3. השפעת הזמינות על סכום ההשבחה

מקרה "סי אנד סאן"

השפעת הקפאה על סכום ההשבחה

4. האפשרות לקבל היתר בנייה

5. קיום בנייה ללא היתר

6. השפעת מטלות שנקבעו בתכנית

או בהיתר בנייה על סכום ההשבחה

7. השפעת הכרזה של "בניין לשימור"

על סכום ההשבחה

8. הפחתת הוצאות ייזום מהיטל ההשבחה

9. השפעת כופר חנייה על סכום ההשבחה

10. השפעת ממ"ד על סכום ההשבחה

11. סכום ההשבחה בהקלה למעלית

12. סכום ההשבחה בהרחבת שימושים באותו יעוד

13. סכום ההשבחה בשימוש חורג

14. הזכות לקבל הקלה לפי תכנית ישנה

15. השפעת הפקעה על סכום ההשבחה

השפעת הפקעה עודפת על סכום ההשבחה

16. השפעת תשלום פיצויים בגין ירידת ערך

השפעת תשלומי פיצויים שמשלם בעל המקרקעין

17. השפעת תשלומי איזון על סכום ההשבחה

השפעת היטל ההשבחה על תשלומי האיזון

18. השפעת מגבלות משפטיות על סכום ההשבחה

19. השפעת דיירות מוגנת על סכום ההשבחה

20. השפעת "סבירות וצדק" על סכום ההשבחה

מקרה "פרידמן"

מקרה "אנג'ל"

 

# 608 מספר תכניות שאושרו בזו אחר זו

1. מבלי ששולם היטל השבחה

2. מעמדה של השומה הכוללת

3. התנאי להחלת השומה הכוללת

4. השפעת מימוש חלקי על חישוב ההשבחה

ב"רצף תכניות"

5. האסכולות בסוגיית "הרצף" ו"המדרגות"

מקרה "קרית בית הכרם"

# 609 עקרונות השומה

1. שווי שוק

דרכי קביעת "שווי שוק"

לפי חוק מס שבח מקרקעין

מקרה "כל ישראל חברים"

מקרה "לוין"

שיטת החילוץ

2. שיטת העלויות

3. שיטת היוון הכנסות

4. עקרון הניצול המיטבי

# 610 שיעור ההיטל

1. מועצות אזוריות

# 611 שיעור ההיטל לגבי מקרקעי ישראל

# 612 הצמדה

1. יום תחילת ההצמדה

מקרה "סוטין"

 

פרק 7 - פטורים והנחות 327

# 701 מבוא 333

1. מיני הפטור

פטורים אמיתיים ופטורים מדומים

 

2. המועד הקובע לתחולת הפטור

מקרה "חברה ישראלית למתכת מתוחה"

מועדים קובעים אחרים

3. המועד לבקשת הפטור

# 702 פטור בשל מצב חומרי

1. מהות הפטור

# 703 פטור לשכונת שיקום 338

1. מהי שכונת שיקום

שיקום פיזי ושיקום חברתי

המגזר הערבי 340

המגזר החרדי

2. עיתוי הפטור

השפעת מועד המימוש על החבות הרעיונית

בהיטל השבחה

השפעת ההכרזה על החבות הרעיונית

בהיטל ההשבחה

"מקרה חוגי"

3. מטרת הפטור

4. רצף תכניות

5. השפעת הפטור על הכרזת שכונת שיקום

המפה של שכונת השיקום 346

6. פטור מהיטל השבחה להקלות ולשימוש חורג

# 704 פטור לישובים שהוכרזו

1. מהות הפטור

# 705 פטור לאזור שיקום

1. ארנונת השבחה

# 706 פטור למוסדות

1. תנאי הפטור

התנאי הראשון - בעלות או חכירה לדורות

התנאי השני - מטרתו של המוסד

 

התנאי השלישי - העיסוק אינו

לשם קבלת רווחים

התנאי הרביעי - השימוש במקרקעין

2. המועד הקובע לפטור

# 707 פטור לבנייה והרחבה של

דירת מגורים לזכאי

1. תנאי הפטור

התנאי הראשון - בעלות או חכירה לדורות

התנאי השני - בנייה והרחבה

של דירת מגורים

התנאי השלישי - הנישום הוא "זכאי" של משרד

הבינוי והשיכון 354

התנאי הרביעי - הסיוע מיועד לבנייה או

להרחבה של דירת המגורים 354

התנאי החמישי - שטח הדירה

התנאי השישי - קבלת היתר בנייה

2. תכנון החבות במס

# 708 פטור לבנייה והרחבה של

דירת מגורים למחזיק

1. תנאי הפטור

התנאי הראשון - תקופת ההחזקה 356

התנאי השני - בנייה והרחבה

של דירת מגורים

התנאי השלישי - הדירה מיועדת

לנישום או לקרובו

התנאי הרביעי - "רצף" של שתי תכניות

2. תכנון החבות במס

# 709 תקנות פטור

# 710 פטור בהעברת זכויות ל"בעל" כמשמעו

בחוק מס רכוש

1. תנאי הפטור

# 711 פטור בהעברה ללא תמורה לקרוב

 

# 712 פטור בהעברה מכוח דין

# 713 פטור עקב "ביטול שימור"

# 714 אי תחולת מועד התשלום

 

פרק 8 - פטור לדירת מגורים לאדם ולקרובו 365

# 801 מבוא

# 802 הגדרות שונות

1. בנייה והרחבה

2. קרוב

3. קרוב של קרוב

# 803 דירת מגורים

מקרה "גבריאלוב"

1. "דירת מגורים" בחוק מס שבח מקרקעין

התנאי הראשון - דירה או חלק מדירה

יחידת שומה

התנאי השני - שבנייתה נסתיימה

התנאי השלישי - בבעלותו או

בחכירתו של יחיד

התנאי הרביעי - משמשת למגורים

התנאי החמישי - מלאי עסקי

דירה שנהרסה

היעוד למגורים

הטעם הכלכלי

2. פטור מארנונה לבנין שנהרס או ניזק

# 804 המחזיק במקרקעין

1. החזקה במקרקעין בדינים אחרים

חוק המקרקעין

פקודת העיריות

2. החזקה במקרקעין - תנאי לקבלת פטור

 

 

# 805 מגיש הבקשה להיתר הבנייה

1. עיתוי הגשת הבקשה לפטור

קבלת היתר הבנייה

מכירת הדירה

# 806 שימוש למגורים

1. "מגורים" בחוק מס שבח מקרקעין

2. מגורי קרובו של קרובו של המחזיק

# 807 שטח הדירה

מקרה "אלבז"

# 808 בנייה והרחבה נוספת

1. בנייה של דירה חדשה

חישוב יחסי לגודל הבנייה

חישוב שווי זכויות הבנייה מעל ל120- מ"ר

השפעת זהות השטחים בתכנית המשביחה

השפעת השוליות על חישוב סכום הפטור

השפעת מימוש חלקי על חישוב הפטור

2. "הרחבה נוספת" של דירה קיימת

# 809 דחיית התשלום בעת הבנייה

1. מימוש זכויות

2. תנאי הפטור

3. תקרת הפטור

חישוב סכום הפטור

שטחה של הדירה

# 810 הפטור במכירת הדירה

1. התנאי הראשון - העברת הבעלות או החזקה

העברת החזקה

העברת חכירה והענקת זכויות

2. התנאי השני

3. התנאי השלישי - שימוש למגורים

 

המתגוררים בדירה

שימוש למגורים

4. רציפות המס

5. התנאי הרביעי - תקופת הצינון

מגמר הבנייה ועד מכירתה

משך זמן שאינו פחות מארבע שנים

דירה שניתן להרחיבה לפי תכנית

מכירה בטרם עברה תקופת הצינון

6. כלי הבקרה של הערת אזהרה

# 811 פטור לפי התקנות

1. תנאי הפטור

בעלים

בני משפחה

הקלה

2. תקרת הפטור

חישוב סכום הפטור

שטחה של הדירה

3. מספר הפטורים

 

פרק 9 - הטלת היטל השבחה 409

# 901 מבוא 415

# 902 שומת השבחה בידי שמאי מקרקעין

1. חובת הפירוט

2. שומה לנכס בעקבות התכנית

3. התחשבות בהפקעה צפוייה

4. איחוד וחלוקה

5. השפעתה של תכנית מופקדת

6. שומת השבחה לחוכר לדורות

השפעת היקף זכויות החכירה על שומת ההשבחה 420

העברת הבעלות במקרקעין

מוחכרים בחכירה לדורות 421

השפעת יתרת תקופת החכירה על שומת ההשבחה 421

7. שיעור ההיטל

 

 

# 903 מועד עריכת שומת השבחה

1. דחייה בעריכת שומת השבחה

2. מקרקעין שאינם כלוליםבתכנית

3. עריכת שומה לפי דרישת הבעלים

של המקרקעין

4. דחיית השומה עד למימוש הזכויות

# 904 לוח שומה

1. הצגת לוח השומה

# 905 מעשה השומה והודעת השומה

1. מעשה השומה

זהות הנישום 427

תיאור המקרקעין 428

פירוט אירוע המס 428

סכום ההשבחה 428

סכומי הפטורים וההנחות 428

סכום היטל ההשבחה 429

סכום ההצמדה 429

מועד התשלום 429

2. יחידת השומה

יחידות שומה בחוקי מס אחרים 429

הצורך ביחידות שומה 430

שיקול דעת 431

3. הודעת השומה

צורת הודעת השומה 431

צירוף שומת השמאי להודעת השומה 433

4. מעמדה של הודעת השומה

טעות בסכום ההשבחה 434

טעות בסכום היטל ההשבחה 434

טעות בחישוב ההצמדה 435

טעות בהענקת פטור 435

השבה 435

אי מתן הודעה על זכות הערעור 435

תקיפת השומה

# 906 תקנות בדבר דרכי הודעת שומה

 

1. דרכי הודעת השומה

# 907 תיקון שומה וסופיות מעשה השומה

1. סופיות מעשה השומה

שומה פסוקה 439

שומה מוסכמת 439

אי הוצאת שומה 440

2. תיקון שומה על פי חיקוקים אחרים

תיקון שומה של מס שבח מקרקעין 442

הסמכות הטבועה לתיקון שומה 443

סופיות מעשה השומה של ארנונה עירונית 443

תיקון שומה לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים

# 908 יעוד ההיטל

# 909 חלוקת ההיטל

# 910 היטל במועצות אזוריות

1. התנאים להחלת סעיף 12א

התחולה הטריטוריאלית 449

נשיאה בהוצאות 449

2. סמכויות הוועדה המקומית

הטלת היטל ההשבחה ושיעורו 450

דרכי השומה, החלוקה והגבייה 450

3. דרכי הערר על החלטת הוועדה

הוראות סעיף 14(ד) 451

# 911 מס השבחה שנקבע על פי פקודת בנין ערים

 

פרק 10 - מועד תשלום היטל ההשבחה 455

# 1001 מבוא

# 1002 מימוש זכויות - מועד תשלום היטל ההשבחה

1. היתר בנייה או שימוש לאחר אישור תכנית

2. היתר בנייה או שימוש לאחר מתן הקלה

 

התנאי הראשון

התנאי השני

3. היתר בנייה או שימוש לאחר אישור

לשימוש חורג

התנאי הראשון

התנאי השני

4. התחלת שימוש במקרקעין בפועל

5. רישום בפנקסי המקרקעין

העברת זכויות

העברת זכויות ללא תמורה

הענקת זכויות הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין

התחייבות לעשות עסקה במקרקעין

# 1003 העברת זכויות שאינה מחילה את מועד התשלום

1. העברת זכויות במקרקעין מכוח דין

ירושה

יחסי ממון בין בני זוג

איחוד וחלוקה

הפקעה

צו רישום בית משותף

מכירה מכוח עיקול ומכוח פקודת המסים (גביה)

2. העברת זכויות במקרקעין שאינן מכוח דין

מקרה "חברת חלקה 510"

3. העברה ללא תמורה

4. העברת זכויות ל"בעל" כמשמעו

בחוק מס רכוש

העברה ליורשים

העברה למחזיק במקרקעין של נעדר

העברה למחזיק, הזכאי להחזיק, הנהנה והזכאי

לקבל הכנסה או רווחים 478

העברה למחזיק במקרקעי המדינה

העברה למדינה

העברה לאפוטרופוס, סוכן, מיופה כוח, מוציא

לפועל של צוואה, כונס נכסים, מפרק, ונאמן 479

# 1004 מימוש חלק מזכויות

# 1005 תשלום מקדמה

 

 

1. השפעת תשלום מקדמה על שיטת השומה

# 1006 הצמדה וריבית על איחור בתשלום ההיטל

1. הגדרות

2. תשלומי פיגורים

3. זקיפת תשלומים

גיול החובות

4. דחיית תשלום

5. גבייה

6. תחולה על המדינה

7. הפחתת תשלומי פיגורים

8. החזר תשלומי יתר

# 1007 ערובות להבטחת תשלום ודחיית תשלומים

1. תקנות הערובה

 

פרק 11 - שומה אחרת והליכי השומה המכרעת

# 1101 מבוא 499

# 1102 השומה האחרת - ערר על שומת היטל ההשבחה500

1. שלב ההשגה בחוקי מס אחרים

2. הגשת השומה האחרת

ההבחנה בין "שמאות" ל"שומה"

מקרה "קרית אתא"

3. התנגדות לשמאות חסרה

# 1103 מועד הגשת השומה האחרת

1. שומה אחרת בגין לוח שומה

2. שומה אחרת בגין שומת מימוש

3. הארכת מועדים

# 1104 מינוי השמאי המכריע

# 1105 מעמדו של השמאי המכריע

 

1. הערר בחוקי מס אחרים

2. הערר על שומת היטל ההשבחה

# 1106 סמכויות השמאי המכריע

1. קביעת ממצאים עובדתיים

2. הכרעה בשאלות משפטיות

3. הכרעה בנושאים שמאיים

4. שימוש בידיעה פרטית

הלכת "ליננברג"

5. גבולות הסמכות בהחלטת השמאי המכריע

6. פסיקת שכר השמאי המכריע

# 1107 סדרי הדין בהליכי השומה המכרעת

1. הערר בחוקי מס אחרים

2. הדיון בפני השמאי המכריע

3. הייצוג בהליכי השומה המכרעת

# 1108 החלטת השמאי המכריע

1. "שומה מכרעת" - מינוח מטעה

2. חובת ההנמקה של החלטת השמאי המכריע

3. מעמדה של החלטת השמאי המכריע

לעניין התקיפה בערעור

מעמדה של החלטת השמאי המכריע

כהחלטה שיפוטית

מעמדה של החלטת השמאי המכריע

כחוות דעת שמאית

 

פרק 12 - תקיפת היטל ההשבחה בבתי המשפט 531

# 1201 מבוא

1. ערעור לפי סעיף 14(ג) לתוספת השלישית

# 1202 ערעור על תכנית שאושרה לפני תחילת החוק

מקרה "פרידמן"

 

מקרה "אנג'ל"

1. עילות ערעור של "מס השבחה"

2. תשלום כפל מס

# 1203 ערעור על חיוב בהיטל השבחה

לפי התוספת השלישית

1. ערעור בנקודה משפטית

2. הסמכות המקבילה של בית משפט השלום

ושל השמאי המכריע

מקרה "אילת"

מקרה "חממי"

3. ייחודיות הסמכות של בית משפט השלום

4. סמכויות נוספות

מניעות

הפחתת תשלומי פיגורים

# 1204 ערעור על החלטת השמאי המכריע

1. ערעור בנקודה משפטית

"עקרונות השומה"

מקרה "אדלר"

אי הנמקת החלטת השמאי המכריע

חישוב הפרשי הצמדה וריבית

קביעת שווי המקרקעין

בית המשפט אינו "שמאי על"

2. מעמדה של החלטת השמאי המכריע לעניין

התקיפה בערעור

מעמדה של החלטת השמאי המכריע

כהחלטה שיפוטית

מעמדו של שמאי שמונה על-ידי בית המשפט

3. ערעור בעילה של אי מתן הזדמנות לטעון

טענות או להביא ראיות בפני השמאי המכריע

4. ערעור על החלטת ביניים של השמאי המכריע

5. ערעור על גובה שכרו של השמאי המכריע

# 1205 מועד הערעור

1. הצורך בצירוף שומת השמאי להודעת השומה

2. הארכת מועדים

 

# 1206 סדרי הדין בבית משפט השלום

# 1207 סמכויות נוספות של בית משפט השלום

1. סעד הצהרתי וצו מניעה

2. תביעת הוועדה המקומית

לתשלום היטל השבחה

3. תביעה להשבת היטל השבחה ששולם ביתר

# 1208 סמכות בית המשפט המחוזי

1. סעד הצהרתי וצו מניעה

השוואה עם פסיקה בדיני מס אחרים

2. תביעה לתשלום היטל השבחה

3. תביעה להשבת מס ששולם ביתר

4. ערעור לפי סעיף 14(ג) לתוספת השלישית

וסעיף 8(ב) לתיקון מספר 18

סעדים אחרים

# 1209 סמכות בית המשפט העליון

1. העילות בעתירה לבית המשפט הגבוה לצדק

חוסר סמכות וחריגה מסמכות

צווים פררוגטיביים וסעד הצהרתי

שיהוי בהגשת העתירה

שאלות שבגררא

עניינים אחרים

2. בית המשפט העליון בערעור אזרחי

ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי

בהליך של ערעור 586

ערעור על החלטה של בית המשפט המחוזי

בהמרצת פתיחה 587

תקיפה עקיפה

# 1210 נטל השיכנוע ונטל הראיה

1. נטל השיכנוע ונטל הראיה בדין האזרחי הכללי

2. נטל השכנוע ונטל הראיה בהיטל השבחה

סעיף קטן 8(א) להוראות המעבר

חבות בהיטל השבחה

 

מועד תשלום ההיטל

מקרה "לרמן"

פטור מתשלום היטל השבחה 593

3. נטל השכנוע ונטל הראיה בדיני המס

 

 

פרק 13 - גביית היטל ההשבחה 597

 

חלק ראשון - כללי

 

# 1301 מבוא

1. רישום הערת אזהרה

# 1302 מעמדה של ועדה מקומית

כנושה של היטל השבחה

1. דין הקדימה של ארנונה עירונית

בפשיטת רגל ובפירוק חברה

דין הקדימה בפשיטת רגל

הלכת "אולדק"

דין הקדימה בפירוק חברה

הלכת "אושיות"

2. דין הקדימה של היטל השבחה

בפשיטת רגל ובפירוק חברה

מקרה "חברה ישראלית למתכת מתוחה"

הלכת "קהילת ציון"

3. הסדר נושים

4. כינוס נכסים

5. תחולת פקודת המסים (גביה)

מקרה "אברהם"

6. העברת החיוב בהיטל על הקונה

# 1303 תשלום כתנאי להיתר בנייה

ולרישום בפנקסי המקרקעין

 

 

 

1. תשלום כתנאי למתן היתר

לפי חוק התכנון והבנייה

2. תשלום כתנאי למתן אישור

לרישום בפנקסי המקרקעין

מטרת החיקוק

כל תשלומי החובה סולקו במלואם

החובה להמצאת האישור

הלכת "קהילת ציון אמריקאית"

מקרה "החברה הישראלית למתכת מתוחה"

הסייג לחובה להמצאת האישור

3. השוואה עם חוקי מס אחרים

מס שבח מקרקעין

מס רכוש

ארנונה עירונית

# 1304 גבייה בידי הרשות המקומית

1. התנאי הראשון - שומה סופית

לוח שומה

שומה עקב מימוש

שומה מוסכמת 630

שומה מכרעת

שומה מתוקנת

נפקות התנאי

2. תחום השיפוט של הרשות המקומית

3. הסכמת הוועדה המקומית

4. חלות מועד התשלום

5. גביית ההיטל בשם הוועדה המקומית

6. גבייה במועצה מקומית, במועצה אזורית

ובוועד מקומי

7. הגדרות

8. המצאת הודעה ותחליף המצאה

מקבל הדרישה

מועד הדרישה

צורת הדרישה ותכנה

אופן ההמצאה

תחליף המצאה

9. גביית היטל מבעלים משותפים

 

 

 

חלק שני - גביית היטל השבחה בדרך מנהלית

 

# 1305 מבוא

# 1306 ארנונה בפיגור - צו התפיסה

1. מס בפיגור

2. גובה הארנונה

3. צו ההרשאה

# 1307 צו הרשאה לפריצה

# 1308 הדיסטרס - תפיסת הטובין

1. הכניסה

2. דרישת התשלום על-ידי הגובה

3. הגדרת טובין המותרים בתפיסה

4. קניין בטובין

טובין של שותפות

טובין של עיזבון

טובין ממושכנים או משועבדים

טובין שעוקלו או שנתפסו

טובין בכינוס נכסים

טובין של פושט רגל

טובין של חברה בפירוק

5. אופן התפיסה

6. כמות הטובין שמותר לתפסם

7. תוצאות התפיסה

8. הצעת תשלום

9. אופן השמירה

10. דין וחשבון על התפיסה

11. דיסטרס שני

# 1309 מכירת הטובין

1. תקופת ההמתנה

2. אופן המכירה ופרסומה

3. המכירה הפומבית

4. דו"ח המכירה

 

5. הוצאות הדיסטרס

# 1310 טובין שאין לתפסם

# 1311 תובענה להחזרת טובין שנתפסו

1. הצדדים

2. העילות והתרופות

עיכוב הטובין

נזק לטובין

טרפה בלתי חוקית

השגת גבול

3. התרופות בטרפה בלתי חוקית

השבת הטובין או תמורתם

פיצויים

פיצויים מיוחדים

4. טרפה בלתי צודקת

התרופות

5. טרפה מופרזת

השבת הטובין

פיצויים מיוחדים

6. טרפה בלתי צודקת ומופרזת

7. הסגת גבול

הסגת גבול במקרקעין

הסגת גבול במיטלטלין

# 1312 תביעות שלא על סמך סעיף 314

1. תביעות נגד גובה המס

2. תביעות נגד הממונים על השמירה

3. תביעות נגד הקונה

4. תביעות נגד העיריה

תביעת נזיקין

צו מניעה וצו הצהרתי

תביעת עודף הפדיון

# 1313 תחולת תקנות המסים (גביה)

# 1314 עיקול דמי שכירות וחובות

 

 

1. התנאים להטלת העיקול

2. החובות המותרים לעיקול

טובין משועבדים

טובין שעוקלו או שנתפסו

טובין בכינוס נכסים

# 1315 עיקול שכר עבודה

# 1316 צורתו של צו העיקול

# 1317 תובענה להחזרת כספים שעוקלו

# 1318 סייגים להגשת תובענה להחזר

 

חלק שלישי - גביית היטל השבחה בדרך משפטית

 

# 1319 מבוא

# 1320 גביית ארנונה כחוב אזרחי

1. ארנונה בפיגור - תנאי מוקדם

2. ברירת הסעד

# 1321 פנקסי העיריה - ראיה לכאורה

# 1322 הגשת תביעה בסדר דין מקוצר

1. סכום קצוב

2. ראיה בכתב

# 1323 בקשת רשות להתגונן

# 1324 טענות הגנה

1. טענות הגנה אפשריות

תוקפו של החיוב במס

טענת "פרעתי"

טענת פטור מהיטל השבחה

 

תביעה שכנגד קיזוז

שומה אחרת או עירעור שנתקבלו

זיהוי הנתבע

חיוב שהוטל או צריך היה להטילו על נישום אחר

2. טענות שאינן טענות הגנה

טענות נגד השומה

הסכם מפורש או משתמע

משלוח הודעת צד ג'

# 1325 התיישנות

 

פרק 14 - שונות 687

# 1401 מבוא 691

# 1402 מסירת מידע

1. דרכי המימוש

תקנות בדבר מסירת מידע לשמאי מקרקעין

# 1403 שמירת סוד

# 1404 הארכת מועדים