היטל השבחה

המחברים: הנריק רוסטוביץ, פנחס גלדקוב, אריה קמיל, אביהו פרידמן

עריכה: סיגלית ג'רבי עו"ד

עריכה לשונית: שרה ורד

הוצאת אוריאן, 1996

* * *


כל הזכויות שייכות להוצאה

מותר להוריד קובץ זה, להדפיסו, ולעשות בו שימוש לא מסחרי

'

 

מפתח חקיקה

 

 

פקודות

 

פקודת האגודות השיתופיות,1933 910#

פקודת בנין ערים, 1921 101#

פקודת בנין ערים, 1932 1101#

סעיף 2 107#

סעיף 17 602#

סעיף 32 101# 102# 105# 106# 205# 302# 603# 604#

606# 607# 612# 908# 911# 1202#

סעיף 34 602#

פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג1983-

סעיף 267 1308#

סעיף 269 1308#

סעיף 287 1302#

סעיף 324(א) 1302#

סעיף 330 712# 1003#

סעיף 353 1302#

סעיף 354 105# 508# 1304#

סעיף 354(א)(3)(א) 1308#

סעיף 354(א)(3)(א) 1302#

סעיף 354(א)(2) 1302#

סעיף 354(ה) 1302#

פקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש]

סעיף 21 1002# 1304#

סעיף 19 1304#

סעיף 19(א) 1322#

פקודת המסים (גביה) 1003# 1301# 1302# 1305#

סעיף 1א(1) 1302#

סעיף 2 102# 1302#

סעיף 11א(1) 1208#

סעיף 11א(2) 1208#

סעיף 12 1302# 1303#

פקודת העיריות, 1934

סעיף 101 107#

סעיף 115(1) 1304#

סעיף 115(8) 1308#

סעיף 116 1306#

פקודת העיריות (תיקון), 1940 1305#

פקודת העיריות [נוסח חדש]

סעיף 1 804#

סעיף 4 1305#

סעיף 6 1305#

סעיף 277 1304#

סעיף 305 1304# 1306# 1308#

סעיף 306 1304# 1306# 1308# 1311# 1321# 1322# 1325#

סעיף 307 1304# 1306#

סעיף 309 1304# 1306# 1311# 1319# 1320# 1325#

סעיף 310 1308# 1311#

סעיף 311 1309# 1311# 1312#

סעיף 312 1307# 1311#

סעיף 313 1310#

סעיף 314 1306# 1309# 1311# 1312# 1319#

סעיף 314(4) 1311#

סעיף 315 1304# 1306# 1308# 1309# 1320#

סעיף 316 1304# 1308#

סעיף 317 1319# 1320# 1322# 1324# 1325#

סעיף 318 1321#

סעיף 319 1308#

סעיף 322 1311#

סעיף 323 1311# 1312#

סעיף 324 105# # 508# 1002# 1302# 1303# 1304#

סעיף 324(א) 1302#

סעיף 330 803#

פקודת הפרשנות

סעיף 14(א) 602#

פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי-ציבור), 1943

סעיף (1א) 406# 605#

פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)

סעיף 5 1324#

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]

סעיף 2 401#

סעיף 46(א) 706#

סעיף 147 104#

פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938

סעיף 5(2) 701#

פקודת מעריכי קרקע, 1947 204#

פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח1948-

סעיף 11(ב) 302#

פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם1980-

סעיף 1 1302#

סעיף 20(א) 1308#

סעיף 22(א) 1308#

סעיף 42 1308#

סעיף 71 1302#

סעיף 78 1302# 1304#

סעיף 78(1) 1302#

סעיף 78(2) 1302#

סעיף 78(3)(א) 1302# 1308#

סעיף 113 1308#

 

 

חוקים

חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה1965- 705#

חוק יסוד השפיטה

סעיף 15 1209#

סעיף 15(ג) 1208#

סעיף 15(ד) 1208#

סעיף 15(ד)(2) 1209#

חוק יסוד כבוד האדם וחרותו

סעיף 3 106#

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד1984-

סעיף 51(א) 1204# 1208#

סעיף 79 1208#

חוק בתים משותפים, התשכ"א1961-

סעיף 60 107#

חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) התשל"ד1974- 404# 406# 607#

סעיף 152 1002#

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981-

סעיף 2(7)1402#

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז1967- 1308# 1310#

חוק ההתיישנות, התשי"ח1958-

סעיף 6 1325#

חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג1973-

סעיף 25 107#

חוק הירושה, התשכ"ה1965-

סעיף 1 405# 701# 1003#

סעיף 55 203#

חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש"ן1990-

סעיף 1 502#

סעיף 5(11) 502#

חוק המיטלטלין, התשל"א1971- 1308#

חוק המקרקעין, התשכ"ט1969- 107# 803# 1002#

סעיף 1 803#

סעיף 2 202#

סעיף 3 202# 403# 404# 804# 1002#

סעיף 6 405# 1003#

סעיף 7 202# 403# 1002#

סעיף 7(א) 402# 1002#

סעיף 7(ב) 402# 406# 1002#

סעיף 8 402# 1002#

סעיף 13 403#

סעיף 15 805#

סעיף 54 202#

סעיף 55 807#

סעיף 62 807#

סעיף 78 403#

סעיף 79(א) 1002#

סעיף 143(א) 405# 1003#

סעיף 161 206#

חוק הפרשנות, התשמ"א1981- 1305# 1308#

סעיף 22 106#

חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו1976-

סעיף 3 1207#

חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה),

התש"ם1980-

סעיף 1 1006#

סעיף 2 1006#

סעיף 3 1006#

סעיף 4 1006#

סעיף 6 105#

סעיף 7 103# 1006#

סעיף 12 1006#

חוק השומרים, התשכ"ז1967- 1308#

סעיף 1(ג)1308#

סעיף 2(ב)1308#

חוק השכירות והשאילה, התשל"א1971- 403# 804#

סעיף 22 406#

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1965- 202# 1002#

סעיף 1 205# 502# 503# 504# 606#

סעיף 67 603#

סעיף 77 408# 505# 602# 604# 606# 607#

סעיף 78 408# 505# 602# 604# 607# 608# 609# 709#

סעיף 97א 505#

סעיף 97א(ב) 505#

סעיף 122 607#

סעיף 125 405# 1003#

סעיף 134 603#

סעיף 134(ב)(1) 606#

סעיף 145(ב) 607#

סעיף 146 504#

סעיף 147 503#

סעיף 151(ב) 811#

סעיף 188 607#

סעיף 189 607#

סעיף 190 607#

סעיף 196א 205# 1302#

סעיף 197 602# 605# 606# 607# 608# 713#

סעיף 197(א) 403#

סעיף 259(ד) 401# 402# 404# 409#

סעיף 259(ד)(3) 403#

סעיף 265 807#

סעיף 270 612#

סעיף 277ו 714#

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1965-, התוספת השלישית

סעיף 1 107# 202# 203# 204# 205# 302# 305# 403#

405# 406# 502# 503# 504# 604# 606# 607#

710# 711# 712# 714# 802# 809# 1002# 1003#

1203# 1210# 1304#

סעיף 2 107# 202# 205# 401# 604# 606# 905# 1302#

סעיף 2(א) 302# 303# 304# 402# 403# 409# 501# 607#

703# 1102# 1106# 1210#

סעיף 2(ב) 403# 404#

סעיף 2(ג) 403# 404#

סעיף 3 610# 1302#

סעיף 4 206# 508# 606# 701# 905#

סעיף 4(1) 508# 903# 905# 1102# 1302#

סעיף 4(2) 508# 903#

סעיף 4(3) 508# 604# 701#

סעיף 4(4) 202# 508# 604# 701# 903#

סעיף 4(5) 107# 202# 602# 604# 606# 607# 608# 609#

709# 1004# 1202#

סעיף 4(6) 602# 605# 606# 607# 608#

סעיף 4(7) 601# 603# 606# 607# 609# 1106#

סעיף 5 904#

סעיף 6(א) 904# 1103#

סעיף 6(ב) 905# 1103# 1203# 1205#

סעיף 6(ג) 906#

סעיף 6(ד) 1301#

סעיף 6(ה) 903#

סעיף 7 107# 206# 403# 604# 1304#

סעיף 7(א) 604# 1002# 1004# 1210#

סעיף 7(ב) 608# 1004#

סעיף 8 206#

סעיף 8(א) 1007#

סעיף 8(ב) 1007#

סעיף 9 508# 612#

סעיף 10 206#

סעיף 10(א) 508# 701# 1302# 1303#

סעיף 11 407# 603#

סעיף 12 105# 909#

סעיף 12א 610#

סעיף 12א(א) 910#

סעיף 12א(ב) 910#

סעיף 13 101# 105# 609# 908# 910#

סעיף 14 206# 807# 1404# 1304#

סעיף 14(א) 401# 1102# 1103# 1202#

סעיף 14(ב) 103# 907# 1102# 1104# 1106# 1108# 1202#

1203# 1204# 1208# 1301# 1303#

סעיף 14(ג) 107# 603# 609# 905# 1006# 1106# 1107#

1108# 1201# 1202# 1203# 1204# 1205# 1208#

1209# 1301# 1303#

סעיף 14(ד) 408# 910# 1007#

סעיף 14(ה) 103# 905# 907#

סעיף 14(ו) 1203# 1205#

סעיף 14א(א)1402#

סעיף 14א(ב) 1403#

סעיף 15 612# 1006# 1106# 1208#

סעיף 16 1006# 1203#

סעיף 17 105# 1006#

סעיף 18 1301# 1302# 1304#

סעיף 19 206#

סעיף 19(א) 202# 702#

סעיף 19(ב) 703# 706#

סעיף 19(ב)(1) 703#

סעיף 19(ב)(2) 703# 704#

סעיף 19(ב)(3) 705#

סעיף 19(ב)(4) 706# 1210#

סעיף 19(ב)(5) 707#

סעיף 19(ב)(6) 708#

סעיף 19(ג) 801# 809# 811#

סעיף 19(ג)(1) 707# 708# 803# 804# 807# 808# 811#

סעיף 19(ג)(2) 708# 801# 810#

סעיף 19(ד) 709#

סעיף 19(ד)(3) 604# 606# 607# 609# 709#

סעיף 20 905# 1103# 1203# 1205# 1404#

סעיף 21 404# 611#

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1965-, התוספת הרביעית 607# 713#

סעיף 2(א) 205# 502#

סעיף 14 607#

חוק התכנון והבניה (תיקון מספר 10), התשל"ט1978- 205#

חוק התכנון והבניה (תיקון מספר 18), התשמ"א1981- 107# 607#

906#

סעיף 8 106# 911# 1302#

סעיף 8(א) 205# 303# 304# 305# 401# 402# 405# 406#

409# 602# 604# 710# 807# 810# 1003# 1202#

1208# 1210#

סעיף 8(ב) 603# 607# 713# 1201# 1202# 1205# 1208# 1209#

סעיף 8(ג)(ד) 911#

סעיף 8(ה) 404# 611#

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג1973- 405# 1003#

חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך1960- 403# 404#

חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1975- 706#

סעיף 2 604#

סעיפים 29-22 604#

סעיף 30(א)(15) 107# 712#

חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א1961-

סעיף 1 304# 406#

סעיף 1(1)(א) 406#

סעיף 1(1)(ב) 406#

סעיף 1(1)(ג) 406#

סעיף 1(1א) 406#

סעיף 1(3) 406#

חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג1963- 206# 806# 905# 1210#

סעיף 1 203# 609#

סעיף 5(ג) 405# 1003#

סעיף 6 604#

סעיף 16(א)(2) 1303#

סעיף 21 606#

סעיף 21(א) 606#

סעיף 21(ב) 606#

סעיף 47(2) 107# 608#

סעיף 49א 1210#

סעיף 49ב 1210#

סעיף 49ו(ג) 1210#

סעיף 49ז 905#

סעיף 50(ב) 107#

סעיף 51 604#

סעיף 52 604#

סעיף 61 706#

סעיף 61(ב)(2)(ד) 706#

סעיף 61(ב)(2)(ה) 706#

סעיף 62 405# 711# 1003#

סעיף 64 405# 1003#

סעיף 67 905#

סעיף 71 107# 712# 1003#

סעיף 73 1210#

סעיף 85 103# 907#

סעיף 89(ב) 1106#

סעיף 94(ג) 103#

סעיף 103 105#

סעיף 105(א)1402#

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מספר 26), התשנ"ד1994- 203#

חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1975-

סעיף 30(א)(15) 1003#

חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א1961- 107# 907#

סעיף 1 810#

סעיף 1(1)(א) 1003#

סעיף 1(1)(ב) 1003#

סעיף 1(1)(ג) 1003#

סעיף 1(1א) 1003#

סעיף 1(3) 1003#

סעיף 11 905#

סעיף 19(ג) 907#

סעיף 1303#54

סעיף 54(א)1302# 1303#

סעיף 56 105#

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט1979-

סעיף 1 105#

סעיף 2 105#

סעיף 4 105#

חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א1961- 1006#

חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ"ד1964- 1002#

חוק רשות הנמלים

סעיף 61 1003#

חוק רשויות מקומיות (ריבית והצמדה על תשלומי חובה),

תש"מ1324#1980-

חוק שמאי מקרקעין, התשכ"ב1962-

סעיף 1 204#

סעיף 5 902#

חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים (חוק זמני מספר 79) משנת 1966

סעיף 68 302#

 

 

תקנות צווים וכללים

 

תקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל (פגרות), תשמ"ג1983-

תקנה 1 1205#

תקנה 4 1205#

תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו1995- 910#

תקנה מספר 2 910#

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל1969-

תקנה 9ב 1303#

תקנה 9(ב)4 1303#

תקנה 58 405# 1003#

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), תש"ל1970-

807#

תקנות התכנון והבניה (הבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים), תשמ"א1981-

סעיף 4(א) 705#

תקנות התכנון והבניה (הודעות על חבות בהיטל השבחה ותחליף מסירה),

התשמ"א1981- 906# 1404#

תקנה 5 1205#

תקנה 6 1205#

תקנה 7 1205#

תקנה 8 1205#

תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג1983- 607#

תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע לשמאי מקרקעין),

התשמ"ה1985- 1402#

תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בערעור על שומת השבחה), התשמ"א1981-

תקנה 1 1205#

תקנה 2 1205#

תקנה 3 1205#

תקנה 4 1205#

תקנה 6 1404#

תקנה 8 1205#

תקנה 9 1205#

תקנות התכנון והבניה (ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית

תשלומים), התשמ"א1981- 1007#

תקנה 1 1007#

תקנה 2 1007#

תקנה 3 1006# 1007#

תקנה 4 1006# 1007#

תקנה 4א 1007#

תקנות התכנון והבניה (תעודה בדבר תשלום היטל), התשמ"א1981-

תקנה 1 1303#

תקנות התכנון והבניה (תשלום היטל השבחה על הקלה בדירת מגורים),

התשמ"א1981- 807# 811#

תקנות מסים (גבייה) התשל"ד1974- 1305# 1306#

תקנה 3 1308#

תקנה 4 1306# 1309#

תקנה 4(4) 1308#

תקנה 4(7) 1311#

תקנה 6 1306# 1308# 1309#

תקנה 8 1308#

תקנה 13 1309#

תקנה 14 1309#

תקנה 14(ב) 1309#

תקנה 14(ו) 1309#

תקנה 15 1309#

תקנה 16 1309#

תקנה 17 1309#

תקנה 20 1309#

תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשל"ה1974-

תקנה 2(4) 905#

תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-

תקנה 52(4) 1208#

תקנה 101(א)(1) 105# 1207#

תקנה 101(א)(2) 1207#

תקנה 101(א)(3) 1207#

תקנה 202(1)(א) 1322#

תקנה 202(2) 1322#

תקנה 205 1323#

תקנה 470(3) 1208#

תקנה 528 1205# 1404#

תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו1966-

1102# 1204#

תקנה 1(16) 902#

תקנות שעת חרום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע),

התשל"ה1974- 1209#

צו בדבר תכנון ערים, כפרים ובניינים (יהודה ושומרון)

(מספר 418) 302#

צו המועצות המקומיות (א), התשי"א1950-

סעיף 162 803#

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח1958-

סעיף 74 803#

שומות היטל השבחה - כללים מקצועיים להכנת השומות מטעם הוועדה המקומית  "השומה האחרת" מטעם הבעלים - ו"השומה המכרעת" על-ידי

השמאי המכריע 902# 1102#