היטל השבחה

המחברים: הנריק רוסטוביץ, פנחס גלדקוב, אריה קמיל, אביהו פרידמן

עריכה: סיגלית ג'רבי עו"ד

עריכה לשונית: שרה ורד

הוצאת אוריאן, 1996

* * *


כל הזכויות שייכות להוצאה

מותר להוריד קובץ זה, להדפיסו, ולעשות בו שימוש לא מסחרי

 

מפתח ספרות

 

 

אבן-חן פ' גביית היטל השבחה בעת מתן היתר בניה עפי תנאים 505# 607#

אבן-להב ד' מעמדן של רשויות - מס בהליכי חדלות - פרעון 1302#

אבן שושן המילון החדש 1102# 1305#

אברמזון ח' ובורנשטיין ש' מס רכוש 406#

אוטולנגי ס' בוררות דין ונוהל 1105#

אורין "אחוזי בנייה" - זכות קניינית 807#

אלוני י' היטל השבחה למרתפי חנייה 607#

ברק א' פרשנות במשפט 107# 1203#

ברק א' שיקול דעת שיפוטי 107# 1203#

גולדשטיין ג' היטל השבחה בגין מספר תכניות שאושרו בזו אחר זו 608#

דנוס י' נימוקים ותחשיבים לחוות הדעת - רשות או חובה? 902#

דנקנר נ' וד' לזבניק על החיוב בהיטל השבחה 102#

דנקנר ולזבנקי "על החיוב בהיטל השבחה" 1204#

הורנשטיין נ' דיני גביית מסים של רשויות מקומיות 1308#

הרנון א' דיני הראיות 1987 1210#

וייסמן ש' בר-רשות והיטל ההשבחה 404#

וייסמן ש' בשולי הפסיקה לעניין "פרשת קהתי" ולעניין "המדרגות"

בשומת היטל ההשבחה 608#

וייסמן ש' היטל השבחה ודיני הראיות בשומת המקרקעין605# 609# 1105# 1106#

וייסמן ש' היתר לשימוש חורג בדירת מגורים כמשרד, והיטל השבחה 607#

וייסמן ש' נוהג משמעותו כראייה לפטור מלא או חלקי מהיטל השבחה 606#

וייסמן ש' לעניין היתר לשימוש חורג למשרדים בבתי מגורים 609#

וייסמן ש' עליית שוויים של המקרקעין 606#

וינוגרד א' תקנות סדרי הדין 1322#

ויסמן י' חוק המקרקעין תשכ"ט1969- 202# 206#

ויתקון א' וי' נאמן דיני מסים 102#

זוסמן י' סדרי הדין האזרחי 1322# 1324#

זלצמן נ' מעשה בית-דין בהליך אזרחי 104#

טויסטר ע' שיטת המדרגות מול השיטה המדורגת - פרשנותו הראויה של

סעיף 5(4) של התוספת השלישית של חוק התכנון והבניה 608#

כהן ב' היטל השבחה לשרשרת תכניות 608#

כהן ז' השמאי כמומחה וכערכאה שיפוטית 1105#

כהן ז' חלוקה חדשה ד"נ 80/4 טור נגד הועדה המקומית רמת השרון

שרשי הפסיקה וכיצד רצוי לנהוג 607#

כהן ז' מיסוי ותשלומי חובה מעל 100% משווי נכס באדמת מינהל -

המרת קרקע חקלאית למגורים 404#

 

כהן ז' וע' צביקל גביית היטל השבחה בגין היתרי בניה שניתנו על פי

סעיפים 77 ו88- מתוך חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 607#

כהן ז' וע' צביקל שומת היטל השבחה - המועד הקובע למדידת ההשבחה 608#

כץ א' עוד לענין השבחה לפי תנאים 607#

כרוך ה' השבחה - עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית 606#

כרוך ה' פירושים של סעיף 4(5) של התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה 608#

כרוך ה' קיזוז פיצויים בעבור הפקעה מהיטל ההשבחה. הרהורים נוספים

ובעיות משפטיות 607#

כרוך ה' שיקולים נוספים לנושא היטל השבחה 609#

לאופר א' האם קיימת השבחה בגין שימוש חורג למשרדים 504#

לאופר א' היטל השבחה בהקשר לסעיפים 77 ו78- לחוק התכנון והבניה 607#

לאופר א' היטל השבחה - סוגיות בהפקעות יתר 607#

לאופר א' השבחה והיטל השבחה עקב שינוי יעוד בדירה בקומת קרקע

ממגורים למשרד - שימוש חורג לצמיתות 607#

לאופר א' שומה פסיקת בית המשפט וערכי השוק (קיזוז כופר חנייה

כנגד ההשבחה) 607#

לוי י' היטל השבחה - עקרונות החוק והפרשנות 102# 502#

לוין ש' פשיטת רגל 1302#

לוינסון-זמיר ד' פגיעות במקרקעין על ידי רשויות התכנון 606#

מאיר נ' מסי השבחה 101#

מאיר נ' ניכויים מתביעות פיצויים על פגיעה במקרקעין עקב תוכנית בנין עיר

ועקב הפקעה 607#

מאיר נ' היטל השבחה בגין מספר תוכניות שאושרו בזו אחר זו 107# 608# 1203#

מלוכנא מ' מבוא לשמאות מקרקעין 609#

נמדר א' היטל השבחה בגין שינוי יעוד בקרקע חקלאית לפי החלטות המינהל 404#

נמדר א' דיני מיסים (מיסוי מקרקעין) 102# 103# 406# 1003#

סער ב' היטל השבחה- נטל הראייה 1210#

פכטהולד ט' ואורלובסקי א' הצעה לתיקון חוק היטל השבחה - בעניין

"התאריך הקובע" 508#

פריאל ד' היטל השבחה - בהקשר לאישור תשריט חלוקה 506#

פריאל ד' ועוד לנושא היטל השבחה - שווי מקרקעין במצב קודם 604#

פריאל ד' שימוש חורג - היטל השבחה 504# 607#

צביקל ע' היטל השבחה בגין תוספת זכויות במסגרת חוזי חכירה חקלאיים 404#

צביקל ע' היטל השבחה מימוש חלקי 607# 1005#

צביקל ע' פרי ט' מיסוי בגין השבחת מקרקעין בעת שינוי ממגורים למשרדים 607#

קמר א' דיני הפקעת מקרקעין 1108# 1204#

קרני י' מס השבחה 101#

רוסטוביץ ה' מס שבח מקרקעין 103# 104# 107# 302# 905#

רוסטוביץ ה' ארנונה עירונית 1301#

שטיינמץ ע' היתר לשימוש חורג 607#

שלו י' נהגים בגבית מס השבחה 1101#

 

 

רשימת ספרים ומאמרים

 

 

 

ספרים

 

אבן שושן המילון החדש

אברמזון ח' ובורנשטיין ש' מס רכוש (אברמזון בורנשטיין)

אוטולנגי ס' בוררות דין ונוהל

אייזנשטיין א' יסודות והלכות בדיני מקרקעין (בורסי)

בר-אופיר ד' הוצאה לפועל - הליכים והלכות

ברק א' פרשנות במשפט (הוצאת נבו תשנ"ב)

ברק א' שיקול דעת שיפוטי

גורן ג' סוגיות בסדר דין אזרחי (לשכת עורכי הדין)

גיל א' ור' אלתרמן היטל השבחה בישראל, המרכז לחקר העיר והאזור הטכניון

גליקסברג ד' גבולות תכנון המס (המכון למחקרי חקיקה)

הדרי י' מס שבח מקרקעין (יונתן)

הורנשטיין נ' דיני גביית מסים של רשויות מקומיות

הרנון א' דיני הראיות, מהדורה שביעית 1987

וולובסקי א' כונס נכסים בדיני החברות (תפוז ספרות משפטית)

וינוגרד א' דיני רשויות מקומיות (הלכות, מהדורה רביעית)

וינוגרד א' תקנות סדרי הדין (הלכות)

ויסמן, י' דיני קניין חלק כללי (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, האוניברסיטה העברית בירושלים)

ויסמן י' חוק המקרקעין תשכ"ט1969-

ויתקון א' וי' נאמן דיני מסים (שוקן, מהדורה רביעית)

וקנין מ' חידושים בחקיקה ובפסיקה, ארנונה כללית ומים (מפעם)

זוסמן י' סדרי הדין האזרחי (אמינו, מהדורה ששית)

זלצמן נ' מעשה בית-דין בהליך אזרחי (הוצאה רמות)

חיימובסקי ע' וד' רוסינסקי פסקי דין של מס שבח מקרקעין

כרמון נ' שיקום שכונות בישראל - הערכת תוצאות (מוסד נאמן הטכניון)

לוי י' חוק התכנון והבניה דברי הסבר לתיקונים (בורסי)

לוין ש' פשיטת רגל (חברה ישראלית להכשרה מקצועית)

לוינסון-זמיר ד' פגיעות במקרקעין על ידי רשויות התכנון (האוניברסיטה העברית)

מלוכנא מ' מבוא לשמאות מקרקעין, (ג.מ. תקשורת פרסום והפקות בע"מ)

נמדר א' דיני מיסים (מיסוי מקרקעין), (חושן למשפט מהדורה שניה 1992)

פרידמן א' פטורים בהיטל השבחה

פרץ ש' חוק התכנון והבניה (בורסי)

קמר א' דיני הפקעת מקרקעין (מירב, מהדורה חמישית 1995)

רוסטוביץ ה' מס שבח מקרקעין (אוריאן, מהדורה רביעית 1993)

רוסטוביץ ה' ארנונה עירונית (אוריאן, מהדורה רביעית 1995)

 

מאמרים

 

אבן-חן פ' גביית היטל השבחה בעת מתן היתר בניה עפ"י תנאים (מקרקעין וערכם יולי 1985)

אבן-חן פ' היתר לשימוש חורג (מקרקעין וערכם ינואר 1994)

אבן-חן פ' הצעות תיקונים/השלמות בעניין היטל השבחה (מקרקעין וערכם יולי 1991)

אבן-חן פ' חלוקה חדשה במסגרת הוראות חוק התכנון והבניה - שורשי הפסיקה וכיצד צריך לנהוג על-פיה (מקרקעין וערכם יוני 1988)

אבן-חן פ' וד' פריאל היטל השבחה _ ועוד לעניין שווי ב"מצב קודם" (מקרקעין וערכם ינואר 1991)

אבן-להב ד' מעמדן של רשויות - מס בהליכי חדלות - פרעון (משפטים כ"א 497) אלוני י' היטל השבחה למרתפי חנייה (קובץ מאמרים עמ' 152)

אלוני י' חוק מס השבחה החדש קווים והרהורים בשולי החוק (מקרקעין וערכם אוקטובר 1981)

אלוני י' התכנית הקובעת לענין היטל השבחה, (מקרקעין וערכם אוקטובר 1995)

אלוני י' ופ' אבן-חן הצעה לתיקון חוק לחוק התכנון והבניה התוספת השלישית (מכתב לוועדת הפנים של הכנסת)

אלוני י' ופ' אבן-חן הצעת תיקון חוק התיכנון והבניה - היטל השבחה (מקרקעין וערכם יולי 1989)

אלתרמן ר' מס השבחה למטרות ציבוריות (רבעון לכלכלה 95)

ביאנקו ח' היטל השבחה - שמאי מכריע - מעמד וסמכויות (מקרקעין וערכם יולי 1986)

ביאנקו ח' שימוש חורג - היטל השבחה התייחסות למאמרה של פריאל ד' (מקרקעין וערכם ינואר 1990)

גולדשטיין ג' היטל השבחה בגין מספר תכניות שאושרו בזו אחר זו (קובץ מאמרים עמ' 209)

גלנצר ח' היטל השבחה (ידע למידע 177)

געש א' חוק התכנון והבניה - השפעת מרכיבים כלכלים על ההליכים ועל התוצאות (מקרקעין וערכם ינואר 1989)

דנוס י' תגובה על המאמר היטל השבחה _ שמאי מכריע - הפקעה מעל 40% (מקרקעין וערכם דצמבר 1985)

דנוס י' שמאות ככלי עזר בתכנון עיר (מקרקעין וערכם יולי 1987)

דנקנר נ' וד' לזבניק על החיוב בהיטל השבחה (עיוני משפט י התשמ"ד 1984)

המאירי א' הצעה לתיקון חוק היטל השבחה - בעניין 'התאריך הקובע' (מקרקעין וערכם יוני 1988)

המאירי א' עקרונות לשומת היטל השבחה בתחום תב"ע ח/300/1/א' בחולון (מקרקעין וערכם ינואר 1993)

וייסמן ש' בר-רשות והיטל ההשבחה (מקרקעין וערכם ינואר 1989)

וייסמן ש' בשולי הפסיקה לעניין "פרשת קהתי" ולעניין "המדרגות" בשומת היטל ההשבחה (מקרקעין וערכם ינואר 1995)

וייסמן ש' היטל השבחה ודיני הראיות בשומת המקרקעין (מקרקעין וערכם ינואר 1987)

וייסמן ש' היתר לשימוש חורג בדירת מגורים כמשרד, והיטל השבחה (מקרקעין וערכם יולי 1989)

וייסמן ש' נוהג משמעותו כראייה לפטור מלא או חלקי מהיטל השבחה (מקרקעין וערכם יולי 1992)

וייסמן ש' לעניין היתר לשימוש חורג למשרדים בבתי מגורים (מקרקעין וערכם יולי 1990)

וייסמן ש' עליית שוויים של המקרקעין (מקרקעין וערכם 1988)

וירניק א' השמאי כמומחה כחוקר וכבורר (מקרקעין וערכם יוני 1984)

וירניק א' היטל השבחה על היתר לשימוש חורג בדירת מגורים כמשרד (מקרקעין וערכם יולי 1990)

וירניק א' שומה במצב קודם לעניין היטל השבחה כיצד? (מקרקעין וערכם ינואר 1991)

וירניק א' לפסה"ד בתיק המרצה - (ערעור היטל השבחה)-בימ"ש השלום בתל-אביב יפו, 91/7582 (מקרקעין וערכם יולי 1992)

טויסטר ע' טור על 'טור' (מקרקעין וערכם ינואר 1993)

טויסטר ע' שיטת המדרגות מול השיטה המדורגת - פרשנותו הראויה של סעיף 5(4) של התוספת השלישית של חוק התכנון והבניה (מקרקעין וערכם אוקטובר 1995)

כהן א' בנייה בחלל גג רעפים (מקרקעין וערכם יולי 1991)

כהן ב' היטל השבחה לשרשרת תכניות (קובץ מאמרים עמ' 213)

כהן ז' היטל השבחה פסיקת בית המשפט (מקרקעין וערכם יולי 1989)

כהן ז' השמאי כמומחה וכערכאה שיפוטית (מקרקעין וערכם יולי 1992)

כהן ז' חלוקה חדשה - ד"נ 80/4 - טור נגד הועדה המקומית רמת השרון

שרשי הפסיקה וכיצד רצוי לנהוג (מקרקעין וערכם ינואר 1988)607#

כהן ז' מיסוי ותשלומי חובה מעל 100% משווי נכס באדמת מינהל - המרת קרקע חקלאית למגורים (מקרקעין וערכם יולי 1991)

כהן ז' פסק דין טור - חלוקה חדשה (דיון נוסף 80/4) (מקרקעין וערכם ינואר 1991)

כהן ז' שמאי מכריע כללי התנהגות (מקרקעין וערכם דצמבר 1985)

כהן ז' וע' צביקל גביית היטל השבחה בגין היתרי בניה שניתנו על פי סעיפים 77 ו88- מתוך חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 (מקרקעין וערכם יולי 1986)

כהן ז' וע' צביקל שומת היטל השבחה - המועד הקובע למדידת ההשבחה (מקרקעין וערכם דצמבר 1985)

כהן ז' וע' צביקל תשובה לתגובת השמאי מרגלית (מקרקעין וערכם ינואר 1987)

כהן י' השפעת פס"ד טור על עקרונות איזון באיחוד וחלוקה מלווים בתכנית חדשה (מקרקעין וערכם יולי 1992)

כהן י' וס' קמה השבחה -פסקי דין נוגדים (מקרקעין וערכם ינואר 1992)

כהן מ' וי' תודה התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה1965- - הצעות לתיקונה (מקרקעין וערכם ינואר 1994)

כץ א' עוד לענין השבחה לפי תנאים (מקרקעין וערכם יולי 1985)

כרוך ה' השבחה - עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית (מקרקעין וערכם יולי 1989)

כרוך ה' פירושים של סעיף 4(5) של התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה (מקרקעין וערכם ינואר 1994)

כרוך ה' קיזוז פיצויים בעבור הפקעה מהיטל ההשבחה. הרהורים נוספים ובעיות משפטיות (מקרקעין וערכם יולי 1987)

כרוך ה' שיקולים נוספים לנושא היטל השבחה (מקרקעין וערכם דצמבר 1985)

לאופר א' האם קיימת השבחה בגין שימוש חורג למשרדים (מקרקעין וערכם ינואר 1994)

לאופר א' היטל השבחה שיטה גורפת או מדרגות (מקרקעין וערכם מאי 1996)

לאופר א' היטל השבחה (מקרקעין וערכם ינואר 1985)

לאופר א' היטל השבחה בהקשר לסעיפים 77 ו78- לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 (מקרקעין וערכם ינואר 1985)

לאופר א' היטל השבחה _ שמאי מכריע - הפקעה מעל 40% (מקרקעין וערכם יולי 1985)

לאופר א' היטל השבחה - סוגיות בהפקעות יתר (מקרקעין וערכם יולי 1987)

לאופר א' השבחה והיטל השבחה עקב שינוי יעוד בדירה בקומת קרקע ממגורים למשרד - שימוש חורג לצמיתות (מקרקעין וערכם יולי 1989)

לאופר א' למאמרו של הח' שאול ויסמן היטל השבחה ודיני הראיות בשומת מקרקעין (מקרקעין וערכם ינואר 1989)

לאופר א' שומה פסיקת בית המשפט וערכי השוק (קיזוז כופר חנייה כנגד ההשבחה) (מקרקעין וערכם ינואר 1991)

לאופר א' שומת היטל השבחה היבט הניצול היעיל ביותר (מקרקעין וערכם מרץ 1983)

לוי י' היטל השבחה - עקרונות החוק והפרשנות (מקרקעין וערכם אוקטובר 1982)

לוי י' חוק הליכי תכנון ובנייה (הוראת שעה) התש"ן1990- והיטל השבחה (מקרקעין וערכם יולי 1991)

מאיר נ' הצמדת פיצויי הפקעת מקרקעין למדד-תיקון העוול והעוול שבתיקון (הפרקליט לד 77)

מאיר נ' מסי השבחה (קובץ מאמרים עמ' 8)

מאיר נ' ניכויים מתביעות פיצויים על פגיעה במקרקעין עקב תוכנית בנין עיר ועקב הפקעה (מקרקעין וערכם ינואר 1988)

מאיר נ' היטל השבחה בגין מספר תוכניות שאושרו בזו אחר זו (הפרקליט מא 377)

מגן צ' תובעים תיקון חוק היטל השבחת קרקע בהתיישבות השדהס"ב(ו);-941 944 1982

מרגלית א' תגובה למאמר שומת היטל השבחה המועד הקובע לאומדן השבחה (מקרקעין וערכם ינואר 1987)

נמדר א' היטל השבחה בגין שינוי יעוד בקרקע חקלאית לפי החלטות המינהל (מקרקעין וערכם מאי 1996)

סגל ש' היטל השבחה (רישוי בנייה תל-אביב תשנ"ב)

סער ב' היטל השבחה- נטל הראייה (מקרקעין וערכם יולי 1992)

פכטהולד ט' ואורלובסקי א' הצעה לתיקון חוק היטל השבחה - בענין 'התאריך הקובע' (מקרקעין וערכם יולי 1989)

פישר א' על המקפצה ועל המדרגות שומה לפי סעיף 4(5) - אימתי? (מקרקעין וערכם ינואר 1995)

פן ש' השבחה החלה גם כאשר זכויות הבניה אינן מורחבות (מקרקעין וערכם ינואר 1993)

פריאל ד' היטל השבחה - בהקשר לאישור תשריט חלוקה (מקרקעין וערכם יולי 1986)

פריאל ד' ועוד לנושא היטל השבחה -שווי מקרקעין במצב קודם (מקרקעין וערכם ינואר 1988)

פריאל ד' שימוש חורג - היטל השבחה (מקרקעין וערכם יולי 1989)

צביקל ע' היטל השבחה בגין תוספת זכויות במסגרת חוזי חכירה חקלאיים (מקרקעין וערכם פברואר 1995).

צביקל ע' היטל השבחה מימוש חלקי (מקרקעין וערכם יולי 1987)

צביקל ע' פרי ט' מיסוי בגין השבחת מקרקעין בעת שינוי ממגורים למשרדים (מקרקעין וערכם יוני 1988)

צביקל ע' היטל השבחה בגין שימושים חורגים לתקופה מוגבלת (מקרקעין וערכם ינואר 1990)

צביקל ע' היטל ההשבחה - התייחסות לפס"ד קונפינו (מקרקעין וערכם ינואר 1991)

קרוגליך ע' עוד לעניין- הצעה לתיקון חוק היטל השבחה (מקרקעין וערכם ינואר 1990)

קרני י' מס השבחה (קובץ מאמרים עמ' 1)

רוסו א' המרפסת של החבר לאופר (מקרקעין וערכם ינואר 1987)

רוסו א' היטל השבחה למרתפי חנייה (מקרקעין וערכם ינואר 1991)

שלו י' נהגים בגבית מס השבחה (קובץ מאמרים עמ' 26)

שטיינמץ ע' היתר לשימוש חורג (קובץ מאמרים עמ' 185)

שליטנר ר' הצעות תיקונים/ השלמות בעניין היטל השבחה - אלמנטים נוספים (מקרקעין וערכם ינואר 1992)

שליטנר ר' האזרח ומיסי מקרקעין (מקרקעין וערכם ינואר 1994)

שמרלר מ' וא' קמיל "היטל השבחה - סוגיות ניהול ומעקב"

 

* מרבית המאמרים שהתפרסמו ב"מקרקעין וערכם" ראו אור בקובץ מאמרים בהוצאת לשכת שמאי המקרקעין בישראל.